การแนะแนวเบื้องต้น คุณสมบัติของครูแนะแนว


สิ่งที่ควรรู้สำหรับครูแนะแนว คุณสมบัติของครูแนะแนว

การแนะแนวเบื้องต้น

      คุณสมบัติของครูแนะแนว

     งานแนะแนวเป็นวิชาชีพ ซึ่งผู้ประกอบวิชานี้จำเป็นจะต้องเป็นผู้ได้รับการศึกษา ฝึกฝนอบรมมาโดยเฉพาะจึงจะสามารถทำงานแนะแนวให้บังเกิดผลดีมีประสิทธิภาพ เกี่ยวกับคุณสมบัติของครูแนะแนวนั้น กรมวิชาการ ได้กำหนดไว้ว่าอย่างน้อยควรจะมี 3 ประการ คือ วุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการแนะแนว และคุณสมบัติบางประการที่จำเป็น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

     วุฒิทางการศึกษา มีวุฒิอย่างน้อยปริญญาตรีและได้รับการศึกษาอบรมทางด้านการแนะแนวหรือจิตวิทยาโดยเฉพาะ หรือได้รับการอบรมวิชาการแนะแนวตามหลักการที่คณะกรรมการแนะแนวการศึกษาและอาชีพของกระทรวงศึกษาธิการได้วางไว้

     ประสบการณ์ เป็นครูอย่างน้อย 5 ปี และไม่เคยปฏิบัติงานแนะแนวมาแล้วอย่างน้อย 1 ปีและได้สอนนักเรียนมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี ในระดับชั้นการศึกษาที่ทำหน้าที่แนะแนว

     คุณสมบัติที่จำเป็น

1. มีความสนใจเรื่องการแนะแนว

2. มีความสนใจทุกข์สุขของนักเรียน

3. มีความเข้าใจเรื่องการสอนการเรียน และทำการสอนได้ผลดีมาแล้ว

4.มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับชีวิตมาแล้วพอสมควร

5. มีความรู้เกี่ยวกับภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม ทันต่อเหตุการณ์เสมอ

6. ทรงไว้ซึ่งคุณธรรม เช่นยุติธรรม มีขันติ มีความจริงใจ รักษาความลับและไว้วางใจได้

7. มีความสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย

8. มีบุคลิกภาพดี เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้ที่ติดต่อด้วย นักเรียนอยากเข้าใกล้และเกิดความรู้สึกไว้วางใจ

9. ไวต่อความต้องการและความรู้สึกของคนอื่น สามารถเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่น

10. มีศิลปะในการพูด การฟัง อันจะทำให้การแนะแนวบรรลุผลตามความมุ่งหมาย

11. มีสุขภาพแข็งแรงและสุขภาพจิตดี

12. มีอารมณ์มั่นคงและมีอารมณ์ขัน

13. มีใจกว้างยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น

14. มีความเชื่อมั่นในตนเองและมีความสุขุมรอบคอบ

     วันนี้นำความรู้เกี่ยวกับการแนะแนวมาฝากโดยเฉพาะครูแนะแนวเลยนะคะยังไงถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเชิญได้นะค่ะ  (ท่านอื่นที่เข้ามาอ่านก็ขอบคุณด้วยเชิญแนะนำด้วยคะ) ขอบคุณคะ

หมายเลขบันทึก: 385310เขียนเมื่อ 16 สิงหาคม 2010 09:25 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มิถุนายน 2012 12:22 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (2)
นางสาว มยุรี วงษ์มาลา

สวัสดีค่ะ

เนื้อหามีสาระดีมากเลย

สู้ๆนะค่ะ

ต่ อ ไ ป เ มื่ อ เ ร า เ ป็ น คุ ณ ค รู เ ร า ก็ ต้ อ ง แ น ะ แ น ว ถึ ง เ ร า จ ะ เ ป็ น ค รู สั ง ค ม ก็ ต า ม

เ นื้ อ ห า ดี ม า ก ข อ บ คุ ณ น่ ะ จ๊ ะ ที่ เ อ า ม า ฝ า ก พ ว ก เ ร า ๆ ๆ ทั้ ง ห ล า ย

อิ อิ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี