การยื่นคำขอรับเงินผู้สูงอายุตามประเพณี

สถานที่ยื่นคำขอ ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นในท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

1.ส่วนภูมิภาคยื่นคำขอที่  พมจ. หรือที่ว่าการอำเภอ ที่ใดที่หนึ่ง

2.กรุงเทพมหานคร ยื่นคำขอที่ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนเขตหรือสำนักงานเขต ที่ใดที่หนึ่ง

เอกสารหลักฐานในการยื่นคำขอ คือ

-  แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี( สทส.01)

   (หนังสือรับรองว่าผู้ยื่นคำขอเป็นผ้รับผิดชอบในการจัดการศพผ้สูงอายุตามประเพณี อย่ในส่วนที่ 2 ของ แบบ สทส.01)

- ใบมรณบัตรฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

- บัตรประจำตัวประชาชนผู้ยื่นคำขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง คือ

ผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีต้องยื่นคำขอรับเงินค่าจัดการศพรายละ 2,000 บาทภายในกำหนด 30 วันนับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตรเว้นแต่วันที่ครบกำหนด 30 วันตรงกับวันหยุดราชการให้ยื่นในวันทำการถัดไป