trick การใช้ google

         การใช้  OR  เป็นการหาข้อมูลพร้อมกัน

เช่น เพลงไทย OR  เพลงสากล จะปรากฏเว็บเกี่ยวกับ เพลงไทยเพลงสากล

          สรุป

ความแตกต่างการใช้ OR เชื่อม กับการไม่ใช่ OR เชื่อม

การใช้ OR เชื่อมจะมี wepที่เกี่ยวกับเพลงไทยและเพลงสากลแต่จะแยกเนื่อหา 

การแต่การไม่ใช้ OR เชื่อม จะรวมทั้งเพลงไทยและเพลงสากล