การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ

สำนักนายกรัฐมนตรีโดยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ มีหนังสือขอซ้อมความเข้าใจใน แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ กรณีเป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจำกัดทางเทคนิคที่จำเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ ซึ่งหมายความรวมถึง อะไหล่ รถประจำตำแหน่ง หรือยารักษาโรคที่ไม่ต้องจัดซื้อตามชื่อสามัญตามบัญชียาหลักแห่งชาติ (รายละเอียดตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรีที่ นร (กวพ) ๑๓๐๕/ว ๑๑๗๐ ลง ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓) กล่าวคือ ในการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๓ (๖) กรณีเป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจำกัดทางเทคนิคที่จำเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ ผู้ดำเนินการจัดหาและเจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องระบุเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อและเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องซื้อโดยวิธีพิเศษเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้ความเห็นชอบในการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษตามระเบียบ ฯ ข้อ ๒๗ ให้ชัดเจน และในส่วนของขั้นตอนการดำเนินการตามระเบียบ ฯ ข้อ ๕๗ (๖) หากมีผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายพัสดุดังกล่าวจำนวนหลายราย ให้คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษเชิญผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายเข้าร่วมการแข่งขันราคาให้มากที่สุดเท่าที่จะกระทำได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คลังความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

คำสำคัญ (Tags)#การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ

หมายเลขบันทึก: 383089, เขียน: 09 Aug 2010 @ 13:47 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 11:22 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)