เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลกในอนาคต

      เทคโนโลยีหมายถึง วิชาการที่นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้ประโชนย์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์

      ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่อการดำชีวิตเป็นอันมาก เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี เทคโนโลยีทำให้การสร้างที่พักอาศัยมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถผลิตสินค้าและให้บริการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น

      ในความก้าวหน้าทางเทคดนโลยีนั้น ยังผลให้มีสิ่งต่างๆดังนี้

1. ทำให้สังคมเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็นสังคมสารสนเทศ มีการใช้อินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงการทำงาน ทำให้เกิดคำใหม่ว่า ไซเบอร์สเปซ (cyberspace) มีการทำงานผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทำให้เกิดสภาพที่เสมือนจริง เช่น ห้องสมุดเสมือนจริง ห้องเรียนเสมือนจริง ที่ทำงานเสมือนจริง เป็นต้น

2) เป็นเทคโนโลยีแบบสุนทรีย์สัมผัส และตอบสนองตามความต้องการ เช่น ปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีเป็นแบบบังคับ คือ
จะดูโทรทัศน์ หรือฟังวิทยุ ก็จะต้องชมตามตารางเวลาที่สถานีกำหนดให้ ถ้าผิดเวลาก็ทำให้พลาดรายการไป แต่แนวโน้มจากนี้ไปจะมีการเปลี่ยนแปลง คือ จะมีทีวีออนดีมานด์ (TV on demand) คือ เมื่อต้องการชมภาพยนต์เรื่องใดก็เลือกชม และดูได้ตั้งแต่ต้นรายการ หรือเลือกเรียนตามต้องการได้ เรียกว่า เป็นระบบการตอบสนองความต้องการของมนุษย์

3) ทำให้เกิดสภาพการทำงานแบบทุกสถานที่และทุกเวลา เช่น ระบบประชุมทางวีดิทัศน์ ระบบประชุมผ่านเครือข่าย ระบบการศึกษาบนเครือข่าย เป็นต้น

         เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีเดียวที่มีบทบาทสำคัญในทุกวงการ จึงมีผต่อาการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองได้อย่างมาก จึงเป็นที่แน่ชัดแล้วว่า แยวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จึงมีลักษณะเป็นสังคมโลกมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มโลกจึงขึ้นกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อภิษฐา วงศ์วานิชความเห็น (0)