รายชื่องานวิจัย มีดังต่อไปนี้


 •  การพัฒนา กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่อง แบบรูป(Pattern) โดยใช้วิธีสอนให้เห็นความสัมพันธ์(Patterning) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5       

    http://www.lpmp.org/images/stories/sawinee/math/reseach%20primary5.pdf   คลิกที่นี่

   

  • การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก  โดยใช้สื่อตารางร้อย ประกอบการสอนตามแนวทฤษฎี Teaching for Understanding  ของนั กเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

  http://www.lpmp.org/images/stories/sawinee/math/reseach%20math.pdf   คลิกที่นี่

   

  • การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ของเส้นรอบวงกับพื้นที่  ประกอบการสอนตามแนวทฤษฎี Teaching for Understanding  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

  http://www.lpmp.org/images/stories/sawinee/math/research%20primary%20.4.pdf  คลิกที่นี่

   

  • การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีสอนให้เห็นความสัมพันธ์(Patterning) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

  http://www.lpmp.org/images/stories/sawinee/math/research%20%20primary4.pdf   คลิกที่นี่

   

  • การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ของกรวยกับทรงกระบอก ประกอบการสอนตาม Teaching for Understanding  ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 5

  http://www.lpmp.org/images/stories/sawinee/math/research%20%20primary.5.pdf  คลิกที่นี่

   

  • การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่อง โมเดลเรขาคณิต ประกอบการสอนตาม Teaching for Understanding ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

  http://www.lpmp.org/images/stories/sawinee/math/reseach%20primary%203.pdf  คลิกที่นี่


  • การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาพื้นที่ของรูปประหลาด โดยใช้สื่อตาราง ( Area Table) ประกอบการสอนตามแนวทฤษฎี Teaching for Understanding  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3

  http://www.lpmp.org/images/stories/chan/rubpralad.pdf   คลิกที่นี่

   

  • การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาค่าของพาย โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎี Teaching for Understanding ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

  http://www.lpmp.org/images/stories/chan/pire.pdf   คลิกที่นี่


  • การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน โดยใช้ชุดสื่อการสอนเศษส่วน ประกอบการสอนตามแนวตามแนวทฤษฎี Teaching for Understanding  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2

  http://www.lpmp.org/images/stories/chan/sessual.pdf คลิกที่นี่  ศึกษางานวิจัยเพิ่มเติมได้ที่นี่

  http://www.lpmp.org/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=5&id=74&Itemid=110