แนวการเขียนนี้น่าจะทำให้อ่านง่ายขึ้นค่ะ

1 ความเป็นมา แรงจูงใจผู้เสนอโครงการและผู้รับผิดชอบหลัก /เป้าหมายโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย

2 โครงการทำอะไรไปบ้าง (ปัจจัยนำเข้า)/ทำกับใคร เพื่ออะไร/กระบวนการและวิธีที่ใช้คืออะไร

3 เกิดอะไรขึ้นบ้าง ทั้งในระยะดำเนินโครงการและหลังดำเนินโครงการ

4 เงื่อนไขความสำเร็จและล้มเหลว

5 ข้อเสนอต่อสสส. จากผู้ให้ข้อมูล และผู้ศึกษา

6 ภาคผนวก ข้อมูลประวัติแกนนำโครงการ