เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ก.ค. 2549 (เวลา 14.00 - 15.30 น.) พ.นภา มอบหมายให้ไปประชุมเรื่องเกี่ยวกับงานฝึกอบรมกับน้องอร (พรลัดดา)  นพ.อาจินต์ ได้ชี้แจงเรื่องการปรับกระบวนการดำเนินงานพัฒนาผลผลิตเชิงยุทธศาสตร์ของกรมควบคุมโรค ในปีงบประมาณ 50 - 53 โดยแบ่งเป็น 6 กลุ่มกระบวนการวิชาการ และ 3 กลุ่มสนับสนุน มีการจัดทำ Strategic map และ Roadmap ใหม่ ต้องรายงานเป็นระยะทุก 1 - 3 เดือน ส่วนที่เกี่ยวกับงานฝึกอบรม คือ คณะทำงานต้องกำหนด Market โดยเน้นกลุ่มลูกค้าของกรม (ลูกค้าเดิมของสถาบัน, สำนัก, สคร.), พิจารณาคุณภาพ Product, Technology, Plan & Charting    เพื่อควบคุมประสิทธิภาพและพัฒนางานฝึกอบรมให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น

          ในเบื้องต้นที่บำราศฯ ดำเนินการ ซึ่งเดิมคุณสิริพร : งานแผน รับผิดชอบ คือ รวบรวมโครงการฝึกอบรมที่สถาบัน, สำนัก, สคร. เคยจัดทั้งหมด รวมทั้งรายละเอียดของกลุ่มลูกค้าด้วย

          สิ่งที่ได้รับรู้ก็ยังไม่กระจ่างนัก ต้องใช้เวลาในการศึกษาเพิ่มเติม แต่มั่นใจว่าต้องเป็นงานที่เกี่ยวข้องในกลุ่มวิจัยและพัฒนาฯ โดยตรงค่ะ