ประเด็นการศึกษาโครงการตัวอย่างที่เป็นกรณีศึกษา เพื่อการจัดการความรู้แผนงานโครงการเปิดรับทั่วไป สสส.(ปรับใหม่ 10/07/ 2549) 

http://gotoknow.org/file/opgthaihealthkm/content+study+new.doc

ลองร่างดูและขอความเห็นค่ะ

ขอบคุณค่ะ

เกน