เรณู สัสดีแพง : ขรก.พลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๘

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เป็นคนแรกของภาควิชาชีววิทยา ม.นเรศวร

 

"ข้าราชการที่สามารถ ต้องมีความรู้ครบสามส่วน คือ ความรู้วิชาการ ความรู้ปฏิบัติการ และ ความรู้คิดอ่านตามเหตุผล ตามความเป็นจริง ต้องมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผู้ร่วมงาน ในการรักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกต้องทุกอย่างในแผ่นดิน ต้องมีความสงบและหนักแน่นทั้งในกาย ในใจ ในคำพูด ต้องสำรวจดูความบกพร่องของตนเองอยู่เสมอ และปฏิบติแก้ไขเสียโดยเร็ว ไม่ปล่อยให้เจริญงอกงามทำความเสียหายให้แก่การกระทำ ความคิดและการงาน"

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๓๐

อ้างอิง หนังสือข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๘

          คุณเรณู สัสดีแพง เจ้าหน้าที่ของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นับเป็น 1 (ลำดับ ๓๕๑) ในจำนวน กว่า 700 คน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี ๒๕๔๘ (ประเภทข้าราชการในส่วนภูมิภาค กลุ่มข้าราชการระดับ ๑-๕ สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร) และนับเป็นคนแรกของภาควิชาชีววิทยา (เท่าที่จำได้) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

     
 
 

 ขยายภาพ

 ขยายภาพ

         ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น จะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังนี้

 1. ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ)
 2. ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
 3. บันทึกประวัติและผลงานในหนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
     
   
 

 หมายเลข ๑

 หมายเลข ๓

   
 

 หมายเลข ๒

 

   สำหรับวิธีการคัดเลือก โดยสังเขปนั้น ทางคณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการคัดเลือกเสนอชื่อ คุณเรณู เข้าร่วม Candidate ในครั้งนี้ และให้คุณเรณู กรอกประวัติ ส่งให้มหาวิทยาลัยคัดเลือก ก่อนที่จะส่งให้ส่วนกลางพิจารณาต่อไป ซึ่งขั้นตอนนี้จะต้องให้เสร็จสิ้นก่อน 14 กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

   ตามปกติ จะต้องมีการทำพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติกันในวันที่ 1 เมษายน ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นวันข้าราชการพลเรือน แต่ในปีนี้เลื่อนเป็นวันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๔๙ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

   สำหรับประวัติการทำงาน โดยสังเขปของคุณเรณู ที่ควรนำมาเผยแพร่ ก็มีดังนี้

 • คุณเรณู เริ่มงานที่มน. สมัยยังเป็นมศว พิษณุโลก ในตำแหน่งลูกจ้าชั่วคราว เมื่อปี ๒๕๒๕ และในปี ๒๕๓๔ ได้สอบบรรจุในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ ๓ วุฒิปริญญาตรี ต่อมาได้ใช้เวลาว่างศึกษาจนจบวุฒิปริญญาโท ทางด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ฯ มน. การรับราชการก้าวหน้ามาตามลำดับ จนได้เป็นข้าราชการระดับ ๕  (ปัจจุบัน ระดับ ๖)
 • ในด้านการครองตน คุณเรณู ปฏิบัติงานด้วยความขยันหมั่นเพียร วิริยะ อุตสาหะ อดทน และรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นอย่างดี มีการประหยัดอดออม และใช้จ่ายตามฐานะ ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ ให้ใช้ได้นานและใช้อย่างประหยัด มีการรักษาระเบียบวินัยของทางราชการและประพฤติตนตามประเพณีนิยม ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม ทำบุญตามประเพณี และปฏิบัติตามศาสนพิธีอันควร ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์
 • ด้านการครองคน เป็นผู้มีน้ำใจอันดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ที่มาติดต่อราชการ
 • ด้านการครองงาน ได้ศึกษาระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ และศึกษารายละเอียดของให้ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนลงมือปฏิบัติงาร หากทำงานผิดพลาด ก็จะต้องหาข้อผิดพลาดและหาวิธีการแก้ไขให้เกิดผลกระทบต่องานน้อยที่สุด
 • ผลงานที่ภาคภูมิใจคือ ได้ทำงานด้านบริการสังคม เช่น การจัดอบรมการใช้กล้องจุลทรรศน์ให้กับนักเรียน และ การอบรมการย้อมโครโมโซมให้กับบุคคลทั่วไป เป็นต้น โดยได้มีส่วนร่วมในการบริการให้กับบุคคลภายนอกในวันหยุด และมีส่วนในการให้ความรู้กับบุคคลเหล่านี้ด้วย มีความสุขในการ Give มากกว่า Take

          หมายเหตุ สัมภาษณ์ และเขียนบันทึกโดย beeman หากผิดพลาดต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ และขอเพิ่มเติมอีกนิด คือ คุณเรณู นี้เกิดปีเดียวกับ beeman เป็นพี่ beeman อยู่ 52 วัน ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 25th Anniversary Beemanความเห็น (7)

ขอขอบคุณท่านอาจารย์สมลักษณ์... Beeman

 • ขอแสดงความชื่นชม ยินดีกับ...
  (1). คุณเรณู สัสดีแพง ตลอดจนญาติสนิท มิตรสหายของท่าน
  (2). อาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา มน. ตลอดจนญาติสนิท มิตรสหายของทุกท่าน
  (3). ชาวคณะเกษตรศาสตร์ มน.ทุกท่าน
  (4). ทุกท่านผู้มีส่วนส่งเสริมให้คุณเรณู สัสดีแพงมีความสุข ความเจริญ ความก้าวหน้า และความสำเร็จ

ธรรมดา... คนดีชื่อว่า หายากแล้ว
คนที่ส่งเสริม สนับสนุนคนดีให้ได้ดีชื่อว่า หายากเช่นกัน

(Good ones are rare. Good one promotors are also rare. Khin Mg Myint 2006).

 • ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของทุกท่านที่มีส่วนส่งเสริม สนับสนุน และสรรเสริญคนดีครับ
 • สาธุ สาธุ สาธุ
เขียนเมื่อ 

    ยินดีด้วยอย่างยิ่งครับ กับ "เพชร" เม็ดงาม อีกเม็ดหนึ่งของประเทศไทย เห็นด้วยครับ ที่คุณหมอ บอกว่าคนที่ส่งเสิม สนับสนุนคนดีให้ได้ดี นั้นยิ่งหายาก ส่วนมากที่หาง่ายจะเป็นพวกที่กลัวคนอื่นได้ดี (กว่าตนเอง)

    ขอบพระคุณครับ

 

 

 

 

 

 

 

เขียนเมื่อ 

ผมพบพี่เรณูครั้งหนึ่งตอนแวะไปที่ภาควิชาชีววิทยา รู้สึกประทับใจ  ที่พี่เขาใจดีและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้มาติดต่อที่ภาควิชา

ผมขอร่วมแสดงความยินดีถึงพี่เรณู ผ่านบล็อกของอาจารย์ beeman ด้วยคนครับ

 

เขียนเมื่อ 
เพื่อนสนิท
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีกับพี่เรณูด้วยค่ะ ผลของงานที่ทุ่มเทแรงกายและแรงใจ

รากคือพื้นฐานของชีวิต

ความตั้งใจและความอดทน

คือพื้นฐานของความสำเร็จ

 

เขียนเมื่อ 
 • ขอแสดงความชื่นชมยินดีด้วยครับ
เพื่อนเก่า มศว., มน.
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
แสดงความยินดีกับเรณูด้วยนะจ๊ะ