16 กรกฎาคม  2553   09.00-14.00 น.

          

              กศน.ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล โดยนางวราภรณ์  ขาวเงินยวง ครู ศรช. จัดกิจกรรมทักษะอาชีพวิชาอาหารว่างและเครื่องดื่มสมุนไพร ณ หมู่ 8 ตำบลกบเจา มีนางสาวเกศินี คงเจริญสุข เป็นวิทยากร และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน

###########################