สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการดังกล่าว ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องหลายปีแล้ว  ในปีนี้  กำหนดพิธีหล่อเทียนพรรษาในวันที่  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๓  ณ ระเบียงหน้าสำนักหอสมุด

 

        การหล่อเทียนพรรษาเป็นประเพณีที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่มีมาแต่สมัยโบราณกาลแล้ว 

        สาเหตุที่ต้องหล่อเทียนพรรษา  เนื่องมาจากในฤดูฝน หรือที่เรียกกันว่า "ฤดูการเข้าพรรษา" คือช่วงแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถึงวัน ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ นั้น กำหนดให้พระภิกษุทั้งหลายต้องเข้าอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งตลอดระยะเวลา ๓ เดือน พระภิกษุสงฆ์ที่ต้อง อยู่จำพรรษาในพระอารามระหว่างนั้นมีการสวดมนต์ทำวัตรทุกเช้าค่ำ มีความจำเป็นต้องใช้เทียนไว้สำหรับ จุดบูชาให้ตลอดพรรษา พุทธศาสนิกชนจึงพร้อมใจกันหล่อเทียน สำหรับให้พระภิกษุสงฆ์ได้จุดบูชาตลอด ๓ เดือนของกำหนดเวลาเข้าพรรษา จึงเรียกเทียนที่หล่อ ขึ้นนี้ว่า "เทียนพรรษา" หรือ "เทียนจำนำพรรษา"

        การถวายเทียนพรรษาเป็นกุศลอย่างหนึ่งของการให้ทานด้วยแสงสว่าง ซึ่งจะเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญา สว่างไสว พิธีหล่อเทียน เริ่มก่อนการเข้าพรรษาเล็กน้อย การตระเตรียมงานพิธีหล่อเทียนจำทำก่อนเข้าพรรษา ประมาณ ๑ สัปดาห์

         เมื่อหล่อเทียนแล้ว  จะกำหนดวันถวาย ณ วัดใดวัดหนึ่ง เพื่อเป็นพุทธบูชาและ ในวันนั้นมีการทำบุญร่วมกัน ตักบาตร ถวายพระภิกษุสงฆ์ แสดงความศรัทธาโดยพร้อมเพรียงกัน

       สิ่งที่ได้จากการหล่อเทียนหรือถวายเทียนพรรษาแก่พระภิกษุ  ถือได้ว่าเป็นการเสริมการออกกำลังใจอย่างหนึ่ง (ยืมคำของ อาจารย์ หมอสุธี ฮั่นตระกูล มาใช้ครับ อิอิ)  ประการหนึ่ง  นั่นคือ จะทำให้เป็นผู้มีปัญญาดีเจริญก้าวหน้า เหมือนดังแสงเทียนที่สว่างในยามค่ำคืน ซึ่งพระภิกษุสมัยก่อนใช้เป็นแสงสว่างในการอ่านหนังสือธรรมะและประกอบกิจของสงฆ์  อีกประการหนึ่ง คือ เพื่อร่วมงานในองค์กรได้ร่วมแรงร่วมใจกัน มีความสมัครสมานสามัคคี ช่วยกันทำกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี