Visual Control เครื่องมือช่วยเพิ่มผลผลิตด้วยการมองเห็น

ล้านเล่าคุณภาพ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

Visual Control เครื่องมือช่วยเพิ่มผลผลิตด้วยการมองเห็น

Visual  Control : การควบคุมด้วยการมองเห็น  เป็นระบบการควบคุมการทำงานให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าใจขั้นตอนการทำงาน  เป้าหมาย  ผลลัพธ์การทำงานได้ง่ายและชัดเจน  รวมถึงเห็นการผิดปกติต่างๆ  และแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว  โดยใช้บอร์ด  ป้าย  สัญลักษณ์สีและอื่นๆ  เพื่อสื่อสารให้พนักงานทราบถึงข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของสถานที่ทำงาน  ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมงานผลิต นั่นก็คือการควบคุมความเปลี่ยนแปลงนั่นเอง

      ชนิดของ Visual  Control  :  บอร์ด  เส้น  ภาพ-เงา  ป้าย  สี  โคมไฟ

      การประยุกต์ใช้  :

              1. การกำหนดทิศทางขององค์กร  เช่น  ป้ายหรือบอร์ดวิสัยทัศน์  พันธกิจขององค์กร

              2. แผนการดำเนินงาน  เช่น  บอร์ดที่แสดงแผนการดำเนินงานที่ระบุเป้าหมายและผลการดำเนินงาน

              3. การรายงานสถานการณ์ปัจจุบัน  เช่น  บอร์ดแสดงกราฟของผลผลิตในแต่ละสัปดาห์

              4. การควบคุมการผลิต  เช่น  แผงหลอดไฟแสดงสถานะของเครื่องจักร

              5. ระบบคุณภาพ  เช่น  ภาพตัวอย่างชิ้นงานที่ได้มาตรฐานกับของเสีย

              6. 5ส  และการควบคุมวัสดุ  เช่น  แผนผังผู้รับผิดชอบพื้นที่  สเกลการควบคุมวัสดุในสต็อค

              7. การบำรุงรักษา  เช่น  สัญลักษณ์สีที่หน้าปัดเกจ

เอกสารประกอบ

- รายงานเข้าอบรม/ สัมมนา/ ศึกษาดูงาน

- เอกสารประกอบการถ่ายทอดความรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รายงานการเข้าอบรม/สัมมนา/ดูงานความเห็น (0)