รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 6.4


ตัวชี้วัดที่ 6.4

ตัวชี้วัดที่ 6.4  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ชนิดของตัวชี้วัด :

เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ

  1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน
  2. มีการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใต้การมีส่วนร่วมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
  3. มีการกำหนดมาตรฐานตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยครอบคลุมปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพอย่างครบถ้วน ทั้งปัจจัยนำเข้ากระบวนการจัดการศึกษา และผลผลิต สามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
  4. มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่สมบูรณ์ประกอบด้วย การพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี (อย่างน้อย 3 ปี นับรวมปีที่มีการติดตาม) พร้อมจัดทำเป็นรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินตนเองส่งต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานให้สาธารณชนทราบ
  5. มีการนำผลการประกันคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานตามพันธกิจให้เกิดผลดี มีการประเมินผลลัพธ์และการนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนางานประจำให้เกิดคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
  6. มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใช้ร่วมกันทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน
  7. มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 

คะแนน 2 

คะแนน 3 

ระดับ 1-2               ระดับ 3-4           มากกว่าหรือเท่ากับระดับ 5                       

ผลการดำเนินงาน 

          ในปีงบประมาณ 2550 คณะสหเวชศาสตร์มีผลงานผ่านระดับ 7 ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. คือ

ระดับที่

 ผลการดำเนินงาน

หลักฐาน
 1 กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล  
 2   


     
 3  

 

 4  

 

 5      
 6    
 7  

 

     

 

                                                                                                                                                     
 
คะแนนการประเมินปีที่แล้ว คะแนนการประเมินครั้งนี้ คะแนนการประเมินปีต่อไป
3 3 3

การบรรลุเป้าหมาย  (1 = บรรลุ , 0 = ไม่บรรลุ)    
การมีพัฒนาการ     (1 = มี , 0 = ไม่มี)

การบรรลุเป้าหมาย :

   
พัฒนาการ                                                                                                                          

 

  

 

โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป

  1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของคณะฯให้สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น

ผลการประเมินตรวจสอบ
(กรุณาบันทึกในความคิดเห็นโดย copy ข้อความข้างใต้ไปวาง)
     

คะแนนการประเมินปีที่แล้ว คะแนนการประเมินครั้งนี้ คะแนนการประเมินปีต่อไป
3  3

การบรรลุเป้าหมาย / พัฒนาการ

 - การบรรลุเป้าหมาย :

         

(1 = บรรลุ , 0 = ไม่บรรลุ) 
 - พัฒนาการ :   (1 = มี , 0 = ไม่มี) 

 

  

 

หมายเลขบันทึก: 374972เขียนเมื่อ 14 กรกฎาคม 2010 14:03 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 15:14 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี