ตัวอย่าง "ประกาศการแต่งกายเครื่องแบบปกติของ

พนักงานราชการ" ที่ถูกต้อง

ถึง พนักงานราชการทุกท่าน...

ในบันทึกนี้ ผู้เขียนขอนำ ตัวอย่าง "ประกาศการแต่งกายเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข" มาให้พนักงานราชการที่สังกัดกระทรวงอื่น ดูเป็นตัวอย่างค่ะ...เนื่องจากผู้เขียนมีความคิดเห็นว่า... ตัวอย่างนี้เป็นประกาศที่ถูกต้อง สมบูรณ์แบบ พอที่จะเป็นตัวอย่างให้กับส่วนราชการอื่น...ที่จะใช้ดูแนวการร่าง ประกาศ + เครื่องแบบที่พนักงานราชการใช้ใส่ปฏิบัติหน้าที่ค่ะ...

ขอขอบคุณ... กระทรวงสาธารณสุข ที่นำประกาศ ฯ ฉบับนี้ ลงเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ให้กับบุคคลทั่วไป + ส่วนราชการ ทราบค่ะ...

ตัวอย่าง "ประกาศการแต่งกายเครื่องแบบปกติของพนักงาน

ราชการที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข...

ตามไฟล์ด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/file/bussayamas/bbbbbb11111.pdf