สรุปงานตรวจสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพ

occrayong
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

งานตรวจสุขภาพ และส่งเสริมสุขภาพ    

การดำเนินงาน ระหว่าง เดือนตุลาคม 255 1 – กันยายน 2552

 งานตรวจสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพ    เป็นงานที่มีภารกิจให้การดูแลสุขภาพ  เฝ้าระวังสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพแก่กลุ่มคนวัยทำงานทั้งในหน่วยงานภาครัฐ  ภาคอุตสาหกรรม  กลุ่มแรงงานนอกระบบ โดยการดำเนินงานอาชีวอนามัย  ตรวจสุขภาพประจำปีและตรวจตามปัจจัยเสี่ยง  เพื่อการค้นหาโรค  ให้การรักษาและส่งเสริมสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงและกลุ่มโรคในคนวัยทำงาน

   ผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้

ตารางที่ 1   จำนวนหน่วยงานและจำนวนผู้รับบริการตรวจสุขภาพปะจำปีและตรวจตามปัจจัยเสี่ยงจำแนกตาม

                  กลุ่มคนวัยทำงาน

กลุ่มผู้รับบริการ

จำนวน

หน่วยงาน

คน

ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

68

2,469

พนักงานสถานประกอบการ

13

6,389

แรงงานนอกระบบ

-

4,125

ตารางที่ 2 จำนวนหน่วยงานและจำนวนผู้ที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ

กลุ่มผู้รับบริการ

จำนวน

หน่วยงาน

คน

ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

68

2,469

พนักงานสถานประกอบการ

13

6,389

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 3 ประเภทและร้อยละความผิดปกติที่ตรวจพบ 3 อันดับแรก ในกลุ่มข้าราชการ

ประเภทความผิดปกติ

จำนวน ( ร้อยละ )

ระดับยูริกในเลือดสูง

1460/1968   (74.18)

ดัชนีมวลกายเกิน

1458/2403  (60.68)

ความดันโลหิตสูง

1287/2327   (55.31)

 

ตารางที่ 4 ประเภทและร้อยละความผิดปกติที่ตรวจพบ 3 อันดับแรก ในกลุ่มพนักงานสถานประกอบการ

ประเภทความผิดปกติ

จำนวน ( ร้อยละ )

ดัชนีมวลกายเกิน

809/1401   (57.74)

ไขมันในเลือดสูง

674/1401   (56.64)

ความดันโลหิตสูง

660/1190   (47.11)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อาชีวเวชกรรมระยองความเห็น (0)