คิดแบบองค์รวม ทำแบบบูรณาการ คุณสมบัติที่สำคัญของผู้นำ

เราต้องสร้างคนของวลัยลักษณ์ ให้มีลักษณะเป็นผู้นำ จึงจะช่วยพัฒนาวลัยลักษณ์ของเราได้แบบก้าวกระโดด

บันทึกก่อนหน้านี้ผมได้เขียนเกี่ยวกับ การที่วลัยลักษณ์เราเริ่มที่จะเห็นทิศทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการพัฒนาวลัยลักษณ์ของพวกเรา ภายใต้บริบทและวัฒนธรรมองค์การของพวกเรา  จากการที่ได้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ ภาวะผู้นำ ขึ้น  สิ่งสำคัญของการพัฒนาองค์กรใด ๆ ก็ตามคนในองค์กรนั้นต้องมีคุณลักษณะผู้นำหรือภาวะผู้นำ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้บริหาร แต่ก็สามารถที่จะเป็นผู้นำในการทำงานต่าง ๆ ได้ อย่างเช่นการทำงานในลักษณะของชุมชนต่าง ๆในวลัยลักษณ์เรา เราก็มีผู้นำที่เก่งหลายคนที่เดียว ผมต้องขออนุญาตแนะนำชื่อนะครับ อย่างเช่น คุณประไพ (ส่วนสารบรรณฯ)  คุณวลีรัตน์ (ส่วนพัสดุ) คุณจรวยพร (สหเวชฯ)  คุณสุมาลี (หอพัก) และคนอื่น ๆ อีกมากนะครับ ต้องขออภัยที่แนะนำชื่อไม่หมด  ซึ่งพวกเรานี้ ไม่ได้เป็นผู้บริหารแต่เป็นผู้นำในการที่จะพัฒนาการทำงานต่าง ๆได้ดีมากที่เดียว สิ่งนี้ที่ผมได้มองเห็นและอยากที่เน้นย้ำ และทำให้เกิดขึ้นมาก ๆ ในวลัยลักษณ์ของเรา ก็คือ เราต้องสร้างคนของวลัยลักษณ์ ให้มีลักษณะเป็นผู้นำหรือมีภาวะผู้นำมากในตัวตนของพวกเรา ดังเช่นบุคคลที่ผมกล่าวชื่อมาก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวลัยลักษณ์  นอกจากที่สำคัญที่อยากจะนำเสนอความคิดของผมเองไว้ในที่นี้ว่า  คุณสมบัติที่สำคัญในเชิงการคิดและการทำงานที่สำคัญของคนที่จะมีคุณลักษณะเป็นผู้นำที่ดี ก็คือ จะต้องเป็นคนที่ คิดแบบองค์รวม และทำแบบบูรณาการ จึงจะทำให้การพัฒนาองค์กรของเรามีความก้าวหน้า และก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำได้ ถ้าไม่เชื่อลองถามบุคคลเหล่านี้ดูซิครับว่า การคิดแบบองค์รวม และทำแบบบูรณาการ เป็นอย่างไร  และผมเชื่อว่า โครงการที่ OD เริ่มคิดวางแผนที่จะทำในปีหน้า ภายใต้แนวคิด โรงเรียนผู้นำวลัยลักษณ์ จะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาวลัยลักษณ์ของเราให้เจริญก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดได้ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM ใน ม.วลัยลักษณ์



ความเห็น (0)