ของฝากถึงหน่วยจุลทรรศน์วิทยา อาจไม่มากนัก เพราะใช้เวลาในการเยี่ยมชมไม่มาก อย่างไรก็ตามก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกัน

- ถังขยะ ควรแยกเป็นถังขยะติดเชื้อ (ถุงแดง) กับถังขยะทั่วไป (ถุงดำ)

- การทิ้งถุงมือ ต้องทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อ (ถุงแดง)

- การ label ตัวอย่างตรวจ ให้ติด label ที่บริเวณ container ไม่ใช่ที่ฝา (ตัว label ควรติดไปกับ sample)

- น้ำยาที่นำมาใช้ต้องไม่หมดอายุ

- น้ำยาที่เตรียมขึ้นเอง ควรเขียนชื่อน้ำยาไว้ที่ขวดด้วย และระบุวันหมดอายุให้ชัดเจน

- กล้องจุลทรรศน์ ต้องมีตารางการบำรุงรักษา บันทึกการบำรุงรักษา ประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน หรือประจำปีไว้

- autopipette ที่ต้องการใช้ปริมาตรที่ accurate เช่น สำหรับใช้เจือจาง จะต้องมีการส่งสอบเทียบปริมาตร

- ตัวอย่างปัสสาวะที่ทำการทดสอบเสร็จแล้ว ไม่ควรเก็บไว้ ให้เททิ้งได้เลย