แบบสังเกตพฤติกรรม จิตสาธารณะนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   

สำหรับครูผู้สอน  

คำชี้แจง ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนตามหัวข้อที่ระบุไว้ในแบบประเมิน พร้อมทำเครื่องหมาย  √ ลงในช่องที่ตรงตามความเป็นจริง

เกณฑ์การประเมิน                 

คะแนน 3 หมายความว่า พฤติกรรมนั้นอยู่ในระดับที่ดี พึงรักษาไว้

คะแนน 2 หมายความว่า พฤติกรรมนั้นอยู่ในระดับพอใช้แต่ควรมีการพัฒนา

คะแนน 1 หมายความว่า พฤติกรรมนั้นอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง

รายการพฤติกรรม

 

 

 

 

เลขที่             

การหลีกเลี่ยงการใช้หรือการกระทำที่จะทำให้เกิดความชำรุดเสียหายต่อส่วนรวม 

ถือเป็นหน้าที่ที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาของส่วนรวมในวิสัยที่ตนสามารถทำได้ 

เคารพสิทธิในการใช้ของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน 

 

 

 

 

 

คะแนน 

รวม

ดูแลรักษา ใช้ของส่วน รวมแล้วเก็บเข้าที่

ใช้ของส่วน รวมอย่างประหยัด และทะนุถนอม 

ทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

รับอาสาที่จะทำบางอย่างเพื่อส่วนรวม 

ไม่ยึดครองของส่วนรวมมาเป็นของตนเอง 

เปิดโอกาสให้ผู้อื่นสามารถใช้ของส่วนรวม 

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

18

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.