กิจการที่ไม่อยู่ในบังคับ ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

คุ้มครองแรงงานชุมพร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไม่ใช้บังคับแก่ (1) ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น (2) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

มาตรา 4 พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก

1. ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น

2. รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

3. กิจการที่กฎกระทรวงกำหนด

    - โรงเรียนเอกชน ยกเว้นเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับครูใหญ่และครู

    - ลูกจ้างงานบ้านซึ่งนายจ้าง จ้างลูกจ้างทำงานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจ รวมอยู่ด้วย (บังคับใช้พระราชบัญญัติค้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 บางส่วน)

    - กิจการที่ไม่แสวงหากำไรทางเศรษฐกิจ (บังคับใช้ พระราชบัญญัติค้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 บางส่วน)

    -งานเกษตรกรรมที่มีการจ้างตอลดปี

     - งานเกษตรกรรม ที่ไม่มีนายจ้าง ลูกจ้างตลอดปี (บังคับใช้พระราชบัญญัติค้มครองแรงงาน    พ.ศ. 2541 บางส่วน)

           การจ้างงานที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไรทางเศรษฐกิจ

     ในการวินิจฉัย จะต้องตีความโดยรอบคอบและอาศัยองค์ประกอบ โดยพิจารณา จาก

      - กิจการหรืองานที่ให้ทำเป็นหลักสำคัญมิใช่ถือวัตถุประสงค์เป็นหลัก เช่น

     - กรณีโรงพยาบาล ที่เป็นของมูลนิธิให้การรักษาพยาบาลโดยไม่คิดค่ารักษาพยาบาล ถือว่าเป็นกิจการที่ไม่แสวง

     - สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นกิจการที่มีวัตถุประสงค์ไปในการรับฝากเงิน และให้กู้ ในกล่มของสมาชิกซึ่งเป็นผู้ถือห้นและร่วมลงทุน ในการดำเนินการ จะมีผลให้จากค่าธรรมเนียม ค่าดอกเบี้ย จากเงินให้กู้ยืม ซึ่งเมื่อมีผลกำไร ก็จะจ่ายคืนให้สมาชิก ในรูปแบบของเงินปันผล เฉลี่ยกันซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ ถือว่าเป็นกิจการที่แสวงหากำไรทางเศรษฐกิจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-Labour-Welfareความเห็น (0)