โครงการพัฒนาศักยภาพครู

ปกรณ์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
โครงการพัฒนาศักยภาพครู

๑.ชื่อโครงการ    พัฒนาศักยภาพครู

แผนงาน      บุคลากร

ผู้รับผิดชอบ    ว่าที่ ร.ต.ปกรณ์  คำกอง

ลักษณะของโครงการ  โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ  มกราคม  ๒๕๕๖

....................................................................................................................................................................................

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา

มาตรฐานที่ ๑  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง  

  เข้ากับชุมชนได้ดี มีครูและบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ (สพฐ.๖) (สมศ.๘)

มาตรฐานที่ ๒  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  (สพฐ.๑๐) (สมศ.๙)

...................................................................................................................................................................................

๒.  หลักการและเหตุผล 

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และส่งเสริมการพัฒนาการตามศักยภาพผู้เรียนนั้น ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นนวัตกรรมใหม่ที่สามารถทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น การที่ครูที่มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีจะทำให้ครูมีการพัฒนาทางด้านการสอน ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีความเข้าใจในเนื้อหาได้อย่างดี จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้ครูมีความรู้และมีมาตรฐานในการทำงาน

 ๓.  วัตถุประสงค์

  ๓.๑  เพื่อให้ครูมีความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารและการทำงาน

  ๓.๒  เพื่อให้ครูสามารถใช้งานเทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้

  ๓.๓  เพื่อให้ครูมีศักยภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 

 

๔.  เป้าหมาย /ผลลัพธ์

  เชิงปริมาณ

    ครูโรงเรียนเทศบาล ๔  จำนวน ๕๐ %

   เชิงคุณภาพ

    ครูมีความรู้ความสามารถในด้านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

๕  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

  ๕.๑ สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองสุไหงโ-ลก

  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ : พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร

  ๕.๒ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔

   สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ที่ ๒ : พัฒนาคุณภาพครู

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ : พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย

  /๖.การดำเนิน...

-๒-

๖. การดำเนินงาน

  ๖.๑  ประชุมชี้แจง วางแผนการดำเนินงานตามโครงการ

  ๖.๒  จัดทำโครงการฉบับร่าง เพื่อเสนอต่อที่ประชุม

  ๖.๓  จัดโครงการเพื่อขออนุมัติ 

  ๖.๔  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนงานโครงการ

  ๖.๕  ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ

  ๖.๖  สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน

๗.  ระยะเวลาดำเนินการ

  มกราคม ๒๕๕๖

๘.  สถานที่ดำเนินการ

  ห้องคอมพิวเตอร์ ๓

๙.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

  ฝ่ายบุคลากร

๑๐.  งบประมาณดำเนินการ  จากเงินรายได้สถานศึกษา

ทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐  บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

รายละเอียดดังนี้

(๑)  ค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่นกระดาษ,แผ่นซีดี,กระดาษถ่ายเอกสาร ,หมึกพิมพ์ ฯลฯ จำนวน  ๑๐,๐๐๐  บาท

(๒)  ค่าอาหารว่าง – เครื่องดื่ม  จำนวน  ๒,๐๐๐  บาท

(๓)  ค่าตอบแทนวิทยากร  จำนวน  ๓,๐๐๐  บาท

๑๑.  การติดตามประเมินผล

  ๑๑.๑  แบบสอบถามความคิดเห็น

  ๑๑.๒  การสังเกตการณ์ปฏิบัติ

  /๑๒.ผลที่...

-๓-

๑๒.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  ๑๒.๑  ครูมีความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในสื่อสารและการทำงาน

  ๑๒.๒  ครูสามารถใช้งานเทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้

  ๑๒.๓  ครูมีศักยภาพตรงตามมาตรฐาน

    ลงชื่อว่าที่ร.ต......................................ผู้จัดทำโครงการ

       (ปกรณ์   คำกอง)

       รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

      ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ

       (นางนิตยา  ไข่มุกข์)

       หัวหน้างานบุคลากร

    ลงชื่อว่าที่ร.ต.....................................ผู้เห็นชอบโครงการ

       (ปกรณ์   คำกอง)

       รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

    ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ

       (นางรสสุคนธ์  กอและ)

     ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มสาระภาษาไทย ร.ร.เทศบาล4(บ้านทรายทอง)ความเห็น (0)