พิสดารนคร
นางสาว ภาวิณี อุ้ม บุญทา

กระบวนการผลิต(บทเรียนสำเร็จรูป) 2


2.ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิต และการแก้ไขปัญหา

 ปัญหาที่เกิดขึ้น

 1. ระยะเวลาในการผลิตสื่อนวัตกรรมมีน้อยมากทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จตามกำหนดได้
 2. ไม่มีประสบการณ์หรือความรู้ในด้านการผลิตสื่อนวัตกรรมเลย
 3. การศึกษาค้นคว้าด้วยเครื่องมือสื่อสาร(อินเตอร์เน็ต) หรือหนังสือต่าง ๆ ไม่พร้อม(มีแต่ระยะทางไกล)
 4. ผู้เชี่ยวชาญ และกลุ่มตัวอย่างไม่ว่าง เพราะต้องสอน และเรียนหนังสือ
 5. ไม่มีเครื่องมือ(คอมพิวเตอร์)ที่ใช้ในการผลิตสื่อนวัตกรรม
 6. ตัวผู้ศึกษาเองต้องช่วยครอบครัวทำงาน(กิจการส่วนตัว)ไม่ค่อยมีเวลาผลิตสื่อนวัตกรรม
 7. ระยะทางที่จะต้องไปศึกษาค้นคว้า และใช้เครื่องมือ มีระยะทางไกล ต้องเข้าร้านอินเตอร์เน็ตหรือไม่ก็ห้องสมุดอำเภอ
 8. ค่าใช้จ่ายในการผลิต ค้นคว้ามีน้อย  

วิธีการแก้ไขปัญหา

 1. ใช้เวลาที่ว่างจากการช่วยครอบครัวทำงานแล้ว(ตอนกลางคืน)
 2. มั่นเข้าหาผู้เชี่ยวชาญบ่อย ๆ ปรึกษาเพื่อนที่เรียนด้วยกัน ห้อง 02
 3. ใช้เวลาว่างเพื่อไปร้านอินเตอร์เน็ต หรือห้องสมุดอำเภอ (มีเวลาน้อยมาก)
 4. ไปหาเวลาพักเที่ยง หรือหลังเลิกเรียน (ซึ่งผู้ศึกษาถือว่ารบกวนเวลาเป็นอย่างมากต้องขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่ง)
 5. ใช้เวลาว่างเพื่อไปร้านอินเตอร์เน็ต หรือห้องสมุดอำเภอ (มีเวลาน้อยมาก)
 6. ใช้เวลาที่ว่างจากการช่วยครอบครัวทำงานแล้ว(ตอนกลางคืน)
 7. ผู้ศึกษาต้องทำงานมากกว่าปกติ(งานพิเศษ)เพื่อจะนำเงินไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อไปศึกษา และผลิตสื่อนวัตกรรม และต้องนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการมาเรียนด้วย
 8. หากผู้ศึกษาผลิตสื่อนวัตกรรมได้ไม่ตรงหรือบกพร่องไปบ้างขอให้อาจารย์ช่วยพิจารณาด้วย เพราะผู้ศึกษาได้ตั้งใจผลิตเป็นอย่างมาก และใช้เวลาอย่างมีค่าที่สุด หวังว่าความตั้งใจในครั้งนี้จะสัมฤทธิ์ผลทุกประการ ขอขอบพระคุณอาจารย์มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ

ผลการพิจารณาความถูกต้องและความสอดคล้องของบทเรียนสำเร็จรูป

เล่มที่ 1 โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน

 

ประเด็นพิจารณา

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

รวม

ค่าเฉลี่ย

สรุปผล

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

รูปแบบของบทเรียน

ความถูกต้อง

ความชัดเจนของคำชี้แจง

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

0

+1

+1

+1

+1

+1

3

3

3

3

2

1

1

1

1

0.67

ใช้ได้

ใช้ได้

ใช้ได้

ใช้ได้

ใช้ได้

 

                จากตาราง              ผลการพิจารณาความถูกต้องและความสอดคล้องของบทเรียนสำเร็จรูป เล่มที่ 1 โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้ค่าเฉลี่ยทุกหัวข้อมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 0.5 ที่ถือว่าใช้ได้ ไม่ต้องปรับปรุงแก้ไข

 

ผลการพิจารณาความถูกต้องและความสอดคล้องของบทเรียนสำเร็จรูป

เล่มที่ 2 โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน

 

ประเด็นพิจารณา

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

รวม

ค่าเฉลี่ย

สรุปผล

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

รูปแบบของบทเรียน

ความถูกต้อง

ความชัดเจนของคำชี้แจง

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

0

+1

+1

+1

+1

+1

3

3

3

3

2

1

1

1

1

0.67

ใช้ได้

ใช้ได้

ใช้ได้

ใช้ได้

ใช้ได้

 

                จากตาราง              ผลการพิจารณาความถูกต้องและความสอดคล้องของบทเรียนสำเร็จรูป เล่มที่ 2 โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้ค่าเฉลี่ยทุกหัวข้อมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 0.5 ที่ถือว่าใช้ได้ ไม่ต้องปรับปรุงแก้ไข

  

ผลการพิจารณาความถูกต้องและความสอดคล้องของบทเรียนสำเร็จรูป

เล่มที่ 3 โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน

 

ประเด็นพิจารณา

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

รวม

ค่าเฉลี่ย

สรุปผล

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

รูปแบบของบทเรียน

ความถูกต้อง

ความชัดเจนของคำชี้แจง

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

0

+1

+1

+1

+1

+1

3

3

3

3

2

1

1

1

1

0.67

ใช้ได้

ใช้ได้

ใช้ได้

ใช้ได้

ใช้ได้

 

                จากตาราง              ผลการพิจารณาความถูกต้องและความสอดคล้องของบทเรียนสำเร็จรูป เล่มที่ 3 โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้ค่าเฉลี่ยทุกหัวข้อมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 0.5 ที่ถือว่าใช้ได้ ไม่ต้องปรับปรุงแก้ไข

 

ผลการพิจารณาความถูกต้องและความสอดคล้องของบทเรียนสำเร็จรูป

เล่มที่ 4 โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน

 

ประเด็นพิจารณา

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

รวม

ค่าเฉลี่ย

สรุปผล

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

รูปแบบของบทเรียน

ความถูกต้อง

ความชัดเจนของคำชี้แจง

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

0

+1

+1

+1

+1

+1

3

3

3

3

2

1

1

1

1

0.67

ใช้ได้

ใช้ได้

ใช้ได้

ใช้ได้

ใช้ได้

 

                จากตาราง              ผลการพิจารณาความถูกต้องและความสอดคล้องของบทเรียนสำเร็จรูป เล่มที่ 4 โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้ค่าเฉลี่ยทุกหัวข้อมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 0.5 ที่ถือว่าใช้ได้ ไม่ต้องปรับปรุงแก้ไข

 

ผลการพิจารณาความถูกต้องและความสอดคล้องของบทเรียนสำเร็จรูป

เล่มที่ 5 โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน

 

ประเด็นพิจารณา

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

รวม

ค่าเฉลี่ย

สรุปผล

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

รูปแบบของบทเรียน

ความถูกต้อง

ความชัดเจนของคำชี้แจง

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

0

+1

+1

+1

+1

+1

3

3

3

3

2

1

1

1

1

0.67

ใช้ได้

ใช้ได้

ใช้ได้

ใช้ได้

ใช้ได้

 

                จากตาราง              ผลการพิจารณาความถูกต้องและความสอดคล้องของบทเรียนสำเร็จรูป เล่มที่ 5 โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้ค่าเฉลี่ยทุกหัวข้อมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 0.5 ที่ถือว่าใช้ได้ ไม่ต้องปรับปรุงแก้ไข

 

  และบทเรียนสำเร็จรูปเล่มที่ 1 – 5 ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ดังนี้

 1. ควรปรับปรุง แก้ไขการพิมพ์แยกคำ และพิมพ์ผิด
 2. ควรตรวจสอบความชัดเจนของคำชี้แจงในบทเรียนสำเร็จรูปทุกเล่ม
 3. ข้อความและประโยคในบทเรียนสำเร็จรูปบางครั้งยังไม่ชัดเจน

ผู้ศึกษาได้ตรวจสอบแก้ไข ปรับปรุง ตามคำแนะนำดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

 

สรุป และข้อเสนอแนะ

 

การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องลักษณะการเมืองการปกครองสมัยอยุธยา วิชาสังคมศึกษา ส 204 (ประเทศของเรา 3) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง ลักษณะการเมืองการปกครองสมัยอยุธยา เพื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปที่สร้างขึ้นและเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแควมะกอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 5 อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ นวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนาได้แก่ บทเรียนสำเร็จรูป วิชาสังคมศึกษา ส 204  (ประเทศของเรา 3) เรื่อง ลักษณะการเมืองการปกครองสมัยอยุธยาจำนวน 5 เล่ม เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นด้วยตนเองจำนวน 30 ข้อ แล้วนำมาวิเคราะห์ด้วย สถิติพื้นฐาน และสถิติ จึงขอสรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะดังนี้

 

สรุปการผลศึกษา

ผลการผลิตบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ลักษณะการเมืองการปกครองสมัยอยุธยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้ศึกษาสร้างขึ้นโดยใช้แนวคิด ทฤษฎีของ ธอร์นไดค์ และสกินเนอร์ การเรียนด้วยตนเอง และการเรียนรู้อย่างมีความสุขเป็นแนวทางในการสร้าง ในขั้นการสร้างบทเรียนสำเร็จรูปผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนการสอน ศึกษาเนื้อหา และจุดประสงค์ วางแผนการสร้างและดำเนินการสร้างบทเรียนสำเร็จรูปที่มีประสิทธิภาพจำนวน 5 เล่ม

ผลการเปรียบเทียบก่อน และหลังการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป แบบทดสอบก่อน และหลังเรียน เรื่อง ลักษณะการเมืองการปกครองสมัยอยุธยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นแบบทดสอบชุดเดียวกันมี จำนวน 30 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 30 คะแนน การทดสอบก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 13.55 หรือร้อยละ 45.16 การทดสอบหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 25.35 หรือร้อยละ 84.52 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนและหลังเรียน พบว่าผลการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .01

 

ข้อเสนอแนะ

                จากการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้นำข้อมูลต่าง ๆ มาพิจารณา และมีข้อเสนอแนะสำหรับผู้เกี่ยวข้อง ที่จะนำผลการศึกษาไปใช้ใน และศึกษาค้นคว้าดังต่อไปนี้

 1. ข้อเสนอแนะสำหรับนำผลการศึกษาไปใช้

1)      จากการศึกษาครั้งนี้ ทำให้ได้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การปกครองสมัยอยุธยา ที่มีประสิทธิภาพสูง ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้เป็นสื่อต้นแบบเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของตนได้ หรืออาจมีการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม ให้เหมาะสมตามสภาพของนักเรียน และท้องถิ่นได้ และอาจใช้เป็นต้นแบบในการสร้างบทเรียนสำเร็จรูป เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในเรื่องอื่น ๆ ได้

2)      การนำบทเรียนสำเร็จรูป ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี้

(1)    ครูผู้สอนควรมีการเตรียมพร้อมก่อนใช้บทเรียนสำเร็จรูป โดยศึกษาแผนการสอน คู่มือการใช้บทเรียนสำเร็จรูป รายละเอียดของกิจกรรม และคำแนะนำก่อนศึกษาบทเรียนสำเร็จรูปให้เข้าใจ จัดเตรียมสื่อให้ครบถ้วนตามที่ระบุ

(2)    การจัดกิจกรรมการสอนควรเป็นไปตามลำดับขั้นตอนขณะที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ครูต้องคอยดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

(3)    ครูผู้สอนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาข้อบกพร่อง ในการเรียนด้วยตนเองจากบทเรียนสำเร็จรูป ซึ่งมีอยู่หลากหลาย วิธีการที่ดีที่สุดควรให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามศักยภาพของบุคคลและเรียนอย่างมีความสุข

 1. ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งต่อไป

1)      ควรมีการปรับปรุง และขยายผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นโดยนำไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้ทดลองใช้ต่อไป

2)      ควรมีการศึกษา เปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ในการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กับการใช้สื่อการสอนชนิดอื่น

3)      ควรมีการศึกษา ค้นคว้า เกี่ยวกับการสร้างบทเรียนสำเร็จรูป และหลักการในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อจะได้ช่วยเหลือผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้น

4)      ควรมีการสร้างบทเรียนสำเร็จรูปในเรื่อง หรือเนื้อหาอื่น เช่น การปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข หลักธรรมในการอยู่รวมกันของศาสนาในประเทศไทย เป็นต้น

หมายเลขบันทึก: 370502เขียนเมื่อ 29 มิถุนายน 2010 17:20 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มิถุนายน 2012 22:02 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (2)

ทำไมเก่งจัง ว่าง ๆ ช่วยสอนด้วยนะ จากตัวแทนห้อง 1

สวัสดีค่ะ

คนเก็บฟืน ห้อง 01 ขอบคุณน่ะค่ะที่แวะเวียนมา

และติชม

ยินดีเป็นอย่างยิ่ง

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี