• ในวันนี้ MOLLY  ได้มีโอกาสเข้ารับอบรมการใช้ Blog เพื่อจัดการความรู้ เป็นครั้งแรก  Blog นี้ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่  จะมีการพัฒนาในครั้งต่อไป