ถาม    x + x  =  2x   เป็นประโยคเปิดหรือไม่

   ตอบ   เป็นประโยคเปิดเพราะ มีตัวแปรคือ x และเมื่อแทน x  ด้วย

             จำนวนใด ๆ  จะเป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงเสมอ

       ( บางครั้งเราอาจคิดว่า  x + x = 2x  เป็นประพจน์ ซึ่งไม่ใช่ )