ดิน  หิน  แร่ จัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติ แต่เป็นทรัพยากรที่สิ้นเปลือง สามารถใช้หมดสิ้นได้  ต้องมีการอนุรักษ์เพื่อให้ใช้ได้อย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด