ผลประชุมกรรมการบริหารชมรมฯ

เรื่องบัตรสมาชิก ทีประชุมมีมติให้ทำบัตรสมาชิกแบบที่สะดวกที่สุด โดยใช้รูปถ่ายธรรมดา....แต้มต่อให้ทำเป็นเอกสารรับรองแนบภายหลัง

    

มติที่ประชุมกรรมการบริหารชมรม  

เมื่อ ๓ ก.ค.๔๙  ได้มีการประชุมกรรมการบริหารชมรมฯ  ที่ ห้องอาหารศรีเวียงพิงค์ 

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบว่า

๑) ให้ทำโครงการอบรมกฎกติกามารยาท ๓๐ , ๐๐๐ บาท  ต่อสมาคมกีฬาจังหวัด  ที่ประชุมมอบหมายให้นายชนันท์  สุวรรณรัตน์  เขียนโครงการ

  เรื่องพิจารณา

๑ การไปเป็นตัวแทนจังหวัดปัตตานีเพื่อคัดเลือกตัวแทนภาคในปี ๒๕๕๐   ให้ฝ่ายจัดการแข่งขันเรียงลำดับสิทธิ์การไป  โดยผู้มีบัตรกับ กกท. และสมัครใจได้สิทธิ์ก่อน  ส่วนกรรมการและผู้จัดการทีมจะพิจารณาเมื่อได้นักกีฬาแล้ว (ประมาณกลางเดือน ม.ค. ๕๐)  ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเพื่อสังกัดการกีฬาจังหวัดปัตตานีเพื่อขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย  ให้ประสานกับ จ.ส.อ.ทศพร  จุลละนันทน์  (โทร.๐๙ ๗๓๒๕๕๔๘)

 

๒ ระบบแต้มต่อใหม่ ที่ประชุมมีมติให้ นายชนันท์  สุวรรณรัตน์  เป็นผู้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ของ สกท.  และให้ฝ่าย ปชส. ทำเอกสาร ปชส. ให้สมาชิกทราบ  เมื่อมีโอกาสให้ฝ่ายแต้มต่อบรรยายให้สมาชิกเข้าใจอีกครั้ง

 

๒ มาตรการพัฒนานักกอล์ฟเยาวชน     ที่ประชุมมีมติให้จัดอบรมกอล์ฟโดยเชิญโปรมาสอน  ชมรมจะจัดงบประมาณให้ก้อนหนึ่งประมาณ ๒ - ๓ หมื่นบาท  และมอบหมายให้นายนิตย์    ชมรูปสวย  เป็นประธานฝ่ายพัฒนาเยาวชน  นายชนันท์  สุวรรณรัตน์  เป็นทีมทำงาน  จะดำเนินการในช่วงปิดเทอมกลางโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากเยาวชน  ยกเว้นอุปกรณ์   หากมีรายละเอียดการดำเนินการให้เสนอต่อคณะกรรมการ

 

๓ แผนกิจกรรมและการคัดตัวแทนไรเดอร์ ปี ๒๕๔๙ ๒๕๕๐   ตลอดจนการส่งแผนกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนจากบริษัทบุญรอด ฯ  การกีฬาจังหวัดปัตตานี  และสมาคมกีฬาจังหวัดปัตตานีตลอดจนจากองค์กรอื่นๆ  ที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายจัดการแข่งขันกำหนดวันและสถานที่จัดการแข่งขันตามแผนที่เสนอและอาจตัดสินใจเลื่อนได้ตามความเหมาะสม

๔ เรื่องอื่นๆ

             ๔.๑ เรื่องบัตรสมาชิก  ทีประชุมมีมติให้ทำบัตรสมาชิกแบบที่สะดวกที่สุด  โดยใช้รูปถ่ายธรรมดา  ส่งที่คุณสมชาย  ฐิตินันทพันธ์ (โทร. ๐๙ ๗๓๘๕๓๘๑)  หรือคุณสุรพันธ์  สินทอง (โทร. ๐๑ ๗๓๒๕๕๔๘)  โดยบัตรไม่กำหนดวันหมดอายุ   สำหรับแต้มต่อให้ทำเป็นเอกสารรับรองแนบภายหลัง 

ปิดประชุม ๒๐.๓๐ น.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชมรมกอล์ฟสิงห์ปัตตานีความเห็น (0)