ผบก : วินัย คุณธรรม จริยธรรม และศักด์ศรี ผู้บริหาร

Nurse
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และศักด์ศรี ผู้บริหาร

 

จุดเริมต้น ของการเดินทาง หนึ่งในบทเรียน แห่งการเรียนรู้ 

การเป็นผู้บริหาร  ที่มีวินัยคุณธรรม   จริยธรรม และศักดิ์ศรีผู้บริหาร 

จุดหมาย

1 เพื่อ ให้ตะหนักความสำคัญ  และความจำเป็น ของคุณธรรม  จริยธรรม   และศักดิ์ศรี

ข้าราชการ  ต่อการบริหารงาน

2  มีทักษะ การปฏิบัติตน ที่ถูกต้อง เหมาะสม ตามหลัก กฎหมาย  คุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณ วิชาชีพ

พื้นฐานของข้าราชการ 

รู้จักคิด   ทำงานได้ผล  บริหารทรัพยากร   สื่อสารได้ 6  ทิศ 

น่าเชื่อถือ   เน้นบริการ  จริยธรรม  รู้รอบ   แก้ปัญหา  ทำงานเป็นทีม  ใช้ข้อมูล

สารสนเทศ  

 ข้าราชการ   เป็นเพื่อประชาชน   เป็นผู้พัฒนาประเทศ  เป็นผู้ขจัดเหตุแห่ง

ความล้าหลัง   เป็นพลังของรัฐบาล  เป็นผู้ปณิฐานในหน้าที่  เป็นผู้ทำความดี

แบบปิดทองหลังพระ  เป็นผู้ชนะกิเลสในตน

วิสัยทัศน์ ของข้าราชการ  คือ  พันธกิจต่อความมั่นคง รุ่งเรืองของบ้านเมือง  

ที่ไม่ใช่ผลกำไร  ใส่ตัวในความมั่งมี ทางฐานะสู่ตนเอง และครอบครัว 

ดำเนินชีวิต อยู่บนพื้นฐาน ของความประหยัด   เรียบง่าย ตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง

ภารกิจ ที่สำคัญของผู้นำ 

มองทุกงานเป็นสิ่งที่ท้าทาย    ชักจูงให้เกิดวิสัยทัศน์ ร่วม

สนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติ  ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง   เสริมสร้างกำลังใจ

คุณสมบัติของผู้นำ

กล้าคิด  กล้าทำ   กล้านำ  กล้าตรวจสอบ  กล้าเริ่มต้น ใหม่ แม้ผิดพลาด นับครั้งไม่ถ้วน

วินัย  เป็นรากฐานอันยิ่งใหญ่  ดังคำกล่าวไว้ว่า  

วินัย  เป็น พื้นฐานของการศึกษา   เป็นพื้นฐานของการพัฒนา  

เป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิต    การพัฒนาประเทศ  ไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จ

อย่างยั่งยืนได้  ถ้าเรา ไม่เริ่มต้นที่วินัย

 วินัยนำไปสู่ความซื่อสัตย์    ความรับผิดชอบ  ทำ ให้เคยชิน แล้วจะสบาย

ในชีวิติต้องการวินัย ในตนเอง  และ จากผู้อื่น   วินัยเริ่มที่ตนเอง   ปฏิบัติตามการนำ 

อยู่ในระเบียบ แบบแผน  มีความเป็นระเบียบ

ระเบียบวินัย มีไว้เพื่อให้บุคคล ในสังคม ปฏิบัติ ร่วมกัน  ในทิศทาง 

และแนวทางเดียวกัน  เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบ สันติ 

เคารพในสิทธิ  และหน้าที่ของกันและกัน  รักษาสาธารณสมบัติ

สาธารณประโยชน์ร่วมกัน

วินัยข้าราชการ  อาจหมายถึง  ปทัสถาน หรือหลักแห่งความประพฤติ  ที่ข้าราชการ

พึงปฏิบัติ 

ต้องปฎิบัติหน้าที่ราชการ  ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต และเที่ยงตรง

ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลลดี  หรือความก้าวหน้าทางราชการ

ต้องปฎิบัติตามคำสั่งราชการ  โดยชอบ ด้วยกฎหมาย 

คุณธรรม  และจริยธรรม  ของนักบริหาร

คุณธรรม คือความดีงาม ที่อยูในใจ ซึ่งได้รับ การบ่มเพาะ มาจากศาสนา ที่ตนนับถือ

จริยธรรม คือการปฏิบัติ กับคุณธรรม ทีมีอยู่ในใจ ที่ได้รับการบ่งเพาะ

มาจากศาสนาที่ตนนับถือ

หลักของความดี ความงาม ,ความถุกต้อง  แสดง ออกมาด้วยการกระทำ 

ทางกาย ใจวาจา

คุณธรรม 18 ประการ  สำหรับผู้นำ

สุภาพ  จงรักภักดี เฉีลยวฉลาด ทางสายกลาง  กล้าหาญ ยุติธรรม  ใจกว้าง  เมตตา 

ใจบุญ กตัญญู ถ่อมตน เรียบง่าย อดกลั่น  บริสุทธิื  ออ่นโยน   จริงใจ   การมี

อารมณ์ขัน   ความรัก

พุทธธรรม เพื่อการบริหาร 

สังคหวัตถุ  4  ทาน ปิยวาจา สมานัตตา ( การเป็นผู้มีความสม่ำเสมอ )

อัตถจริยา (  การสงเคราะห์ทุกชนิดหรือการประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น )

พรหมวิหาร 4  สรุปบทเรียน  เมตตา (  ความรัก )  กรุณา (  ความสงสาร ) 

อุเบกขา  (  ความเป็นกลาง )   มุทิตา    ความเบิกบาน

ธรรมของผู้ดี

รู้หลักการ และกฎเกณฑ์ ของสิ่งทั้งหลาย   รู้ความมุ่งหมาย  รู้ตนเองตอนนี้มีความรุ้ 

ความสามารถอะไร  รู้ประมาณตน รู้กาลเวลา รู้จักถิ่น รู้จักชุมชน  รู้จัก

และความเข้าใจ แห่งบุคคล  

การเป็นผู้บริหาร ต้องได้ทั้ง งาน  และได้ทั้งคน 

ธรรม อันเป็นกำลังสำหรับ นักบริหาร  พลังความรู้  รู้งานดี   พลังความเพียร

พลังสุจิริต พลังแห่งการเกื้อกูล

สรุปหลักธรรม สำหรับนักบริหาร    ดีต่อตน  ดีต่อคน  ดีต่อหน้าที่

อย่าหลง คำชม ของกราบไหว้  ยศ  ทรัพย์สิน  กาม  คนชั่ว  ลืมตน

จงระวัง   ปาก หู เลหืกล คนรอบกาย  อารมาณ์ ขาดตบะ 

สิ่งที่ได้จากการทำความดี   อบอุ่น  ภูมิใจ  อิ่มใจ

S  เห็นอก เห็นใจ

u  เข้าใจ

p  บุคลิกน่าเลื่อมใส

e  ยุติธรรม

r  รับผิดชอบ

i  รักษาผลประโยชน์

o โอกาส

r  ยกย่องให่เกียรติ

วิธีทำงานให้สำเร็จ   ด้วยหลักธรรม อิทธิบาท 4  ดังนี้

ฉันทะ รักงาน  วิริยะ  พากเพียร จิตตะ เอาใจใส่ วิมังสา พินิจพิเคราะห์  ความเข้าใจทำ

 เป็นผู้นำเชิงคุณธรรม   สร้างความตะหนัก  ถึงการมีมาตรฐาน ด้านคุณธรรม

ชี้ประเด็นที่ต้องมุ่ง เน้นจริยธรรม  ยกกระดับ ความต้องการของผู้ตาม ให้สูงขึ้น

ส่งเสริมให้ระดับวุฒิภาวะด้านคุณธรรม ของผู้ตาม  ให้สูงขึ้น

เสริมสร้างบรรยากาศในการทำงาน   เสริมสร้างให้ผู้ตามเห็นว่า การทำงาน

เพื่อประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน เป็นสิ่งที่ดี่กว่า

ส่งเสริมให้ผู้ตามเห็นการร่วมมือ ดีกว่า  การแข่งขัน  นำตน นำองค์กรได้   นำคนได้ 

นำงานได้

 

วินัย คุณธรรม จริยธรรม  และศักด์ศรี ผู้บริหาร  หนึ่งในหลักสูตร ผู้บริหารระดับกลาง 

           โดยอาจารย์ ภรณี เลื่องอรุณ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสงขลา 

 เรามาเรียนรู้ร่วมกัน ในหลักสูตร ผูู้บริหารระดับกลาง  ผ่าน เครือข่าย  GotoKnow

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริหารการพยาบาล

คำสำคัญ (Tags)#วินัย คุณธรรม จริยธรรม และศักดิ์ศรีผู้บริหาร

หมายเลขบันทึก: 367100, เขียน: 17 Jun 2010 @ 09:48 (), แก้ไข: 28 Jul 2014 @ 15:07 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

mohmao Chee
IP: xxx.204.129.57
เขียนเมื่อ 

ไม่เก่าเลย ขอบคุณค่ะ

porpla
IP: xxx.120.41.132
เขียนเมื่อ 

การที่พยาบาลเข้ามาเป็นมือที่สามทั้งๆๆที่รู้ว่าคนผู้ชายมีครอบครัวมีลูกแล้วแล้วก็ไม่ยอมเลิก ผิดวินัยหรือเปล่าค่ะ