บทสัมภาษณ์ ดร.อภิวัฒน์ วัฒนางกูร บางส่วนใน นสพ.คมชัดลึก 29 ก.ย.2548 

 

“การทุ่มเทเวลาให้กับงานจนลืมให้ความสํ าคัญกับตัวเอง ไม่ใช่การใช้ชีวิตที่ถูกต้อง
เพราะเวลาที่เราเจ็บป่วย ก็จะมีแต่คนที่เรารักเท่านั้นคอยดูแล หากเหตุผลของการทํ างาน
หนักคือเพื่อเลี้ยงดูลูกเมีย ในที่สุดแล้วผลที่เกิดขึ้นก็จะมีแต่ลูกเมียเท่านั้นที่ได้รับความ
ทุกข์นี้”


“การจัดสรรชีวิตเป็นเรื่องที่สํ าคัญ โปรดรู้ไว้ว่า การนอนชดเชยไม่มีจริงในชีวิตนี้ การสูญ
เสียการนอนไปแล้วชดเชยด้วยการนอนสองเท่าไม่ได้ นาฬิกาชีวิตมันผ่านไปแล้ว ชีวิตในเวลา
นั้นๆ มันต้องพัฒนาม้าม มันต้องพัฒนาลํ าไส้ เราต้องเข้าใจกลไกของชีวิต เข้าใจกลไกของร่างกาย
เข้าใจวิธีการที่จะดูแลตัวเองให้อยู่ไปนานๆ ทุ่มเททํ างานได้ แต่อยากจะทํ าไปอย่างนี้ได้นานๆ
ไหม ถ้าอยากทํ าควรจะใส่ใจตัวเองให้มากกว่านี้”

คงจะต้องอ่านบทสัมภาษณ์นี้บ่อย ๆ เพื่อเตือนตนเอง เพราะรู้สึกว่าตนเองทำงานหนักเกินไป  คงต้องฝึกในการจัดลำดับความสำคัญสิ่งต่าง ๆ ในชีวิต  ความสำคัญของงานต่าง ๆ และก็คงต้องฝึกปฏิเสธให้เป็นในเรื่องที่มีความสำคัญหรือมีประโยชน์น้อยต่อส่วนรวม