ค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร จัดขึ้น ณ วันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2549 ในช่วงของการจัดงาน " ปิดอ่าว เปิดใจ ทะเลไทย ยั่งยืน " เพื่อปลูกสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติแก่เยาวชน