ความรู้สึกภูมิใจในสิ่งที่นักเรียนปฏิบัติการรายงานการทดลองด้วยภาษาอังกฤษซึ่งนักเรียนได้เตรียมการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องที่จะทดลองและการแปลเป็นภาษาอังกฤษจากแหล่งเรียนรู้หลายแหล่งด้วยกันเช่น ห้องสมุด   เปิดimtermet  หนังสือวิทยาศาสตร์  และครูผู้สอนจึงมีผลทำให้ได้รับคำชมจากครูต่างประเทศอังกฤษ ที่มาเยี่ยมชมโรงเรียนเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2549  ถึงแม้ข่าวนี้จะช้าไป คงไม่ว่ากันนะคะ