"ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานราชการ"

 

พนักงานราชการมีสิทธิประโยชน์ในการเดินทางไปราชการ

โดยได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ดังต่อไปนี้ค่ะ...

  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว  ได้แก่

             เบี้ยเลี้ยงเดินทาง

             ค่าเช่าที่พัก

             ค่าพาหนะ  รวมถึงค่ายานพาหนะ  ค่าเชี้งเพลิง  ฯลฯ

             ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ

  ตารางบัญชีอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

ผู้ดำรงตำแหน่งหรือ                                อัตราค่าเบี้ยเลี้ยเดินทาง  (วันละ)

ตำแหน่งที่เทียบเท่า                            ประเภท  ก             ประเภท ข

   กลุ่มงานบริการ/เทคนิค                     180 บาท              108  บาท

   กลุ่มงานบริหารทั่วไป/                       210  บาท             126  บาท

      วิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ         

   ผู้ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา                240  บาท             144  บาท

      สูงสุด/กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ

หมายเหตุ    การกำหนดอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางตาม พรบ. ปี 2551 

                 อยู่ระหว่างดำเนินการของกระทรวงการคลัง ซึ่งมีแนวทาง

                 ในการดำเนินการโดยยกเลิกให้เหลือประเภทเดียว

  ประเภท  ก  ได้แก่  การเดินทางไปราชการ

               1.  นอกจังหวัดพื้นที่ที่ตั้งสำนักงาน  ซึ่งปฏิบัติราชการปกติ

               2.  จากอำเภอหนึ่งไปปฏิบัติราชการในอำเภอเมืองในจังหวัดเดียวกัน

  ประเภท  ข  ได้แก่  การเดินทางไปราชการ

               1.  ในท้องที่อื่นนอกจากที่กำหนดในประเภท  ก

               2.  ในเขตกรุงเทพมหานคร  ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานที่ปฏิบัติ

ราชการปกติ

  อัตราค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ

                                                                                   (หน่วย  :  บาท)

ผู้ดำรงตำแหน่งหรือ                                     อัตราค่าเช่าที่พัก

ตำแหน่งที่เทียบเท่า                                      ไม่เกินวันละ

   กลุ่มงานบริการ/เทคนิค/                     เหมาจ่ายไม่เกิน 1,000

   บริหารทั่วไป/วิชาชีพเฉพาะ/

       เชี่ยวชาญเฉพาะ

   ผู้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราสูงสุด        เหมาจ่ายไม่เกิน 1,600

      /กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ

หมายเหตุ   การกำหนดอัตราค่าเช่าที่พัก ฯ ตาม พรบ.ปี 2551 

                   อยู่ระหว่างดำเนินการของกระทรวงการคลัง 

                  ซึ่งมีแนวทางในการดำเนินการโดยกำหนดเป็น

                  2 แนวทาง คือ จ่ายตามที่จ่ายจริงหรือเหมาจ่าย