"ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานราชการ"

พนักงานราชการมีสิทธิประโยชน์ในการเดินทางไปราชการ

โดยได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ดังต่อไปนี้ค่ะ...

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่

เบี้ยเลี้ยงเดินทาง

ค่าเช่าที่พัก

ค่าพาหนะ รวมถึงค่ายานพาหนะ ค่าเชี้งเพลิง ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ

ตารางบัญชีอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

ผู้ดำรงตำแหน่งหรือ อัตราค่าเบี้ยเลี้ยเดินทาง (วันละ)

ตำแหน่งที่เทียบเท่า ประเภท ก ประเภท ข

กลุ่มงานบริการ/เทคนิค 180 บาท 108 บาท

กลุ่มงานบริหารทั่วไป/ 210 บาท 126 บาท

วิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ

ผู้ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 240 บาท 144 บาท

สูงสุด/กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ

หมายเหตุ การกำหนดอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางตาม พรบ. ปี 2551

อยู่ระหว่างดำเนินการของกระทรวงการคลัง ซึ่งมีแนวทาง

ในการดำเนินการโดยยกเลิกให้เหลือประเภทเดียว

ประเภท ก ได้แก่ การเดินทางไปราชการ

1. นอกจังหวัดพื้นที่ที่ตั้งสำนักงาน ซึ่งปฏิบัติราชการปกติ

2. จากอำเภอหนึ่งไปปฏิบัติราชการในอำเภอเมืองในจังหวัดเดียวกัน

ประเภท ข ได้แก่ การเดินทางไปราชการ

1. ในท้องที่อื่นนอกจากที่กำหนดในประเภท ก

2. ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานที่ปฏิบัติ

ราชการปกติ

อัตราค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ

( หน่วย : บาท)

ผู้ดำรงตำแหน่งหรือ อัตราค่าเช่าที่พัก

ตำแหน่งที่เทียบเท่า ไม่เกินวันละ

กลุ่มงานบริการ/เทคนิค/ เหมาจ่ายไม่เกิน 1,000

บริหารทั่วไป/วิชาชีพเฉพาะ/

เชี่ยวชาญเฉพาะ

ผู้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราสูงสุด เหมาจ่ายไม่เกิน 1,600

/กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ

หมายเหตุ การกำหนดอัตราค่าเช่าที่พัก ฯ ตาม พรบ.ปี 2551

อยู่ระหว่างดำเนินการของกระทรวงการคลัง

ซึ่งมีแนวทางในการดำเนินการโดยกำหนดเป็น

2 แนวทาง คือ จ่ายตามที่จ่ายจริงหรือเหมาจ่าย