เกษตรกรในพื้นที่ตำบลเคียนซาได้เข้ามาปรึกษาถึงปัญหาอาการของยอดอ่อนของปาล์มน้ำมันเกิดอาการเหี่ยวแห้ง ทางสำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา จึงเข้าไปดูในสวนปาล์มน้ำมันพบว่า ใบอ่อนมีลักษณะเป็นแผลเน่าสีน้ำตาล ดังภาพ

อาการของโรค

จากการสืบค้นเอกสารข้อมูลและสำรวจอาการของโรคพบว่าเป็นลักษณะอาการของโรคก้านทางใบบิด (Crown Disease) เป็นโรคที่เกิดในปาล์มอายุปลูก 1 - 3 ปี แต่เมื่อปาล์มน้ำมันมีอายุมากขึ้นอาการของโรคจะหายไปได้เอง ในระยะแรกพบที่บริเวณกลางทางยอด เกิดแผลสีน้ำตาลแดงลักษณะฉ่ำน้ำเมื่อแผลขยายตัวทำให้ใบย่อยที่ยังไม่คลี่เกิดอาการเน่าทางยอด มีลักษณะโค้งงอลงเมื่อทางยอดคลี่ออกพบว่าทางใบย่อยบริเวณกลางทางที่เกิดแผลแห้งหรือฉีกขาดรุ่งริ่งเหลือแต่เส้นกลางใบติดอยู่กลางทางที่เป็นโรค ในกรณีเป็นโรครุนแรงจะพบอาการทางโค้งงอเช่นนี้หลาย ๆ ทางโดยรอบยอดทำให้ดูแล้วมีลักษณะคล้ายมงกุฎ    

สาเหตุ  เกิดจากสรีระของพืชและอาจถ่ายทอดทางพันธุกรรม

การป้องกันกำจัด  

  • สร้างพันธุ์เพื่อให้ได้ลูกผสมที่ต้านทานต่อโรค

  • เมื่อพบโรคก้านทางบิดในแปลงปลูกควรตัดส่วนที่แสดงอาการที่ยอดอ่อนที่ยังไม่คลี่ออกให้หมด แล้วพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชแคปแทน 0.2% หรือ ไทอะเบ็นดาโซล 0.1% และสารฆ่าแมลง trichlorphon 0.1%

 

 

 

การทำการเกษตรในประเทศไทยมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เกษตรกรจึงต้องหมั่นดูแลเอาใจใส่อยู่เสมอ หากมีปัญหาจะได้แก้ไขได้ทันท่วงที

สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา