กิจกรรมไหว้ครู
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๓
(ชุมชนบ้านคำแดง)

      โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๓(ชุมชนบ้านคำแดง) อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
จัดกิจกรรมไหว้ครู โดยมอบหมายให้คณะกรรมการนักเรียนดำเนินการ
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๓
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๓ ดังกำหนดการดังนี้

       ๑.นักเรียนพร้อมกันที่อาคารอเนกประสงค์

       ๒.เชิญคณะครูเข้าร่วมพิธีไหว้ครู


       ๓.ประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรั

       ๔.ประธานเจิมหนังสือ

       ๕.สวดมนต์ไหว้พระ

       ๖.ผู้นำนักเรียนกล่าว"ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตฺตรานุสาสกา"

        ข้าขอประณตน้อมสักการ  บุรพคณาจารย์  
  
ผู้ก่อประโยชน์ศึกษา  ทั้งท่านผู้ประสาทวิชา
  อบรมจริยา
แก่ข้าในกาลปัจจุบัน  ข้าขอเคารพอภิวันท์
  ระลึกคุณอนันต์ 
ด้วยใจนิยมบูชา
 
ขอเดชกตเวทิตา อีกวิริยะพา 
 
ปัญญาให้เกิดแตกฉาน  ศึกษาสำเร็จทุกประการ
  อายุยืนนาน 
อยู่ในศีลธรรมอันดี 
 
ให้ได้เป็นเกียรติเป็นศรี ประโยชน์ทวี
  
แก่ชาติและประเทศไทย เทอญฯ

      "ปญญาวุฑฺฒิกเร เต เต ทินฺโนวาเท นมามิหํ"


     ๗. ประธานคณะกรรมการนักเรียนกล่าวนำปฏิญาณตน

    "เราคนไทย ใจกตัญญู รู้คุณชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ 
    
เรานักเรียนจักต้องประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน
     มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
     เรานักเรียน จะต้องไม่ทำตน ให้เป็นที่เดือดร้อน แก่ตนเองและผู้อื่น"


    ๘.ตัวแทนนักเรียนนำพานไหว้ครู    ๙.ประธานพิธีให้ข้อคิดนักเรียน

สิ่งสำคัญในวันไหว้ครู

                          

  หญ้าแพรก สื่อถึง ขอให้เรียนได้เร็วเหมือนหญ้าแพรก ที่โตได้เร็วและทนต่อสภาพดินฟ้า อากาศ ทนต่อการเหยียบย่ำ ซึ่งเปรียบเสมือน คำดุด่าของครูบาอาจารย์

                             

ดอกเข็ม สื่อถึง ขอให้มีสติปัญญาเฉียบแหลม เหมือนชื่อของดอกเข็ม

                             

 ดอกมะเขือ สื่อถึง การเปรียบเทียบว่า มะเขือนั้น จะคว่ำดอกลงเสมอเมื่อจะออกลูก แสดงถึง นักเรียนที่จะเรียนให้ได้ผลดีนั้นต้องรู้จักอ่อนน้อม ถ่อมตน เป็นคนสุภาพเรียบร้อย เหมือนมะเขือที่โน้มลง 

                              

ข้าวตอก สื่อถึง การยินยอมให้ครูเคี่ยวเข็ญให้เกิดความงาม เป็นคนดี
ที่มา http://e-learning.konmun.com/History/id27.aspx