โครงงานคุณธรรม

อันตรายจากการแชท

                         โครงงานเรื่องอันตรายจากแชท

                                     Dangerous Chat 

 

ชื่อกลุ่มเยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน

ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  นครศรีธรรมราช

ชื่อสังกัด    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราชเขต 1 

 

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานการประกวด

โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2550

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

จัดโดยกลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายวิถีพุทธ (กคพ.)

                                        โครงงานเรื่องอันตรายจากแชท

                                                 Dangerous Chat

  รายชื่อสมาชิกกลุ่มเยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน

 ชื่อ – สกุล                               ตำแหน่ง                      ชั้น

1.เด็กหญิงรุ่งรัตน์  อ่อนพรหม     ประธาน                       ม.2

2.เด็กหญิงฐิติวรรณช่างสาน       รองประธาน                ม.2

3.เด็กหญิงธัณสินี  แดงเอียด     เลขานุการ                    ม.2

4.เด็กหญิงเกษรา  โรจนเกษตร                                     ม.2

5.เด็กหญิงธิดารัตน์ ชูเหมือน                                       ม.2

6.เด็กหญิงภูริชญา  บาลโรย                                        ม.2

7.เด็กหญิงเพียงฤทัย แก้วเสถียร                                  ม.2

8.เด็กหญิงฉัตรริกา   พูลพิพัฒน์                                   ม.2

   

ชื่อผู้บริหารและครูที่ปรึกษา

ชื่อ – สกุล                                      ตำแหน่ง                       หมายเลขโทรศัพท์ / E-mail

1. นายไพรัช       วงศ์นาถกุล         ผู้อำนวยการ          081-5975232

2. นายสันติ         นาดี                    รองผู้อำนวยการ    081-9565594

3. นางมาลีพันธุ์   เกิดทองมี            ครูผู้สอน               089-6502058

4. นางบุปผา        พิกุลทอง            ครูผู้สอน               081-7477600

5. นายวิชิต         วงษ์ทอง              ครูผู้สอน               087-2637018

 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  นครศรีธรรมราช

075 – 399123 , 075 – 399453

www.pccnst.ac.th

 

                                           กิตติกรรมประกาศ

 

โครงงานคุณธรรมเรื่องอันตรายจากแชท ( Dangerous Chat )   สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  เนื่องจากได้รับความกรุณาจากบุคคล  ดังต่อไปนี้

ท่านผู้อำนวยการไพรัช วงศ์นาถกุล  , รองผู้อำนวยการนายสันติ  นาดี , คุณครูมาลีพันธุ์   เกิดทองมี , คุณครูบุปผา  พิกุลทอง และคุณครูวิชิต  วงษ์ทอง  ที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงงานและการสำรวจข้อมูลในการทำโครงงาน 

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  นครศรีธรรมราช   ที่ให้ความร่วมมือในการสำรวจเกี่ยวกับการทำโครงงาน  และยังมีอีกหลายท่าน  ที่ไม่ได้เอ่ยนาม  ทางคณะผู้จัดทำ  ขอขอบพระคุณบุคคลเหล่านี้จากใจจริง  ที่กรุณาช่วยเหลือ  และทำให้โครงงานนี้สำเร็จ

คณะผู้จัดทำโครงงาน 

                                          บทคัดย่อ

 

            โครงงานคุณธรรมเรื่องอันตรายจากแชท ( Dangerous Chat )  เป็นโครงงานเกี่ยวกับการสำรวจและหาทางป้องกันอันตรายจากแชท ซึ่งในปัจจุบันเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคม ทั้งยังมีข่าวเกี่ยวกับการถูกล่อลวงทางการแชทมากยิ่งขึ้น  ทางกลุ่มผู้จัดทำจึงได้มีการสำรวจลักษณะในการแชทของกลุ่มนักเรียน ทั้งในเรื่องเวลาและช่วงเวลาในแชท , เรื่องที่มักจะคุย เป็นต้น   เพื่อหาทางป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการแชทรวมถึงรณรงค์ให้กับกลุ่มนักเรียนให้มีจิตสำนึกในการใช้เทคโนโลยีทางการสื่อสารอย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น    

 

 

อันตรายจากแชท

Dangreous Chat

ปัญหาและสาเหตุ

-         การใช้คอมพิวเตอร์มากเกินไป

-         การใช้เวลาว่างอย่างไม่เป็นประโยชน์

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงโทษของการแชทและใช้เทคโนโนโลยีอย่างถูกต้อง

สาระสำคัญ

 ผู้ที่เล่นแชทหรือการสนทนาผ่านเน็ต เป็นกลุ่มเสี่ยงของการถูกหลอกลวงและยังเป็นการเสียเวลาและเสียสุขภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

    นักเรียนใช้เทคโนโลยีอย่าถูกต้องมากขึ้นและตระหนักถึงโทษที่ได้รับจากการใช้อย่างผิดวิธี

                                               บท ที่ 1

                                               บทนำ

ที่มาและความสำคัญ    

โครงงานคุณธรรมเรื่องอันตรายจากแชทเป็นโครงงานที่ศึกษาเกี่ยวกับการแชทหรือการสนทนาทางอินเตอร์เน็ตของกลุ่มเยาวชนในปัจจุบัน   โดยศึกษาเกี่ยวกับโทษและลักษณะการแชทของกลุ่มเยาวชน  ซึ่งได้มีการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างภายในโรงเรียนของผู้จัดทำและนำมาประเมินผล ลักษณะในการแชทของกลุ่มเยาวชนและร่วมกันรณรงค์ป้องกันชี้ให้เห็นโทษของการใช้อินเตอร์เน็ตในทางที่ผิด  เนื่องจากในปัจจุบันได้มีปัญหาที่เกิดจากการใช้อินเตอร์เน็ตในทางที่ผิด  เช่น การล่อล่วงเยาวชนทางการแชทไปทำอนาจาร หลอกไปปล้นจี้ชิงทรัพย์ เป็นต้น เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทางกลุ่มจึงได้คิดสำรวจและรณรงค์ขึ้นเพื่อแก้ไขและเป็นการสร้างจิตสำนึกในการแชท อย่างถูกต้อง

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อศึกษาลักษณะการแชทของกลุ่มเยาวชน

2. เพื่อหาทางป้องกันและรณรงค์ให้กลุ่มเยาวชนมีลักษณะการแชทที่ถูกต้อง

3. เพื่อแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในสังคมซึ่งเป็นผลมาจากการแชทที่ไม่ถูกต้อง

 ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า

             กลุ่มนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  นครศรีธรรมราช ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  จำนวน 100 คน โดยจัดการสำรวจและรณรงค์ในช่วงเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2550

                                                บทที่ 2

  การดำเนินการโครงงาน  

1. ร่วมอภิปรายเสนอชื่อโครงงาน

2. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

3. แบ่งหน้าที่ในการดำเนินงาน

4. คิดแบบฟอร์มในการสำรวจ

5. ดำเนินการสำรวจกลุ่มเยาวชน

6. ประเมินผลการสำรวจ

7. สรุปผลการสำรวจ

8. จัดทำรายงาน

9. นำเสนอและรณรงค์ให้มีการแชทอย่างถูกต้อง

 งบประมาณ

 ค่าจัดทำเอกสารแบบฟอร์มการสำรวจ  85 บาท

ค่าจัดบอร์ดรณรงค์  500 บาท

ค่าเอกสารสรุปรายงาน  120 บาท

 

ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา

ปัญหา

            กลุ่มเยาวชนบางกลุ่มยังมีแนวคิดที่ผิดเกี่ยวกับการแชท  จึงเป็นการยากในการเปลี่ยนความคิดลักษณะการแชทของเยาวชน

  แนวทางแก้ปัญหา  

  1. รณรงค์ให้เห็นโทษของการแชท
  2. นำเสนอข่าวภัยร้ายจากการแชท
  3. ประชุมพูดคุยกับนักเรียนที่มีประสบการณ์ในการแชท เพื่อช่วยกันแนะนำให้เลิกพฤติกรรมดังกล่าว

                                                  บทที่ 3

  ผลการดำเนินงาน

 จากการสำรวจพบว่า

ในช่วงอายุ 11 – 12 ปี 

สถานที่ที่ใช้เล่นแชทคือ 

ที่บ้าน              -

ห้องคอมโรงเรียน  14.29 %

ร้านอินเตอร์เน็ต    28.58 %

โน๊ตบุ๊คส่วนตัว        42.86  %

 อื่นๆ                 14.29 %

ช่วงที่มักจะใช้แชทของนักเรียน

ช่วงคาบเรียนคอมพิวเตอร์  14.29  %

มักจะเป็นเวลาว่าง  14.29 %

วันหยุด  28.58 %

กลางคืน  28.58 %

อื่นๆ  14.29 %

เรื่องมักจะคุย

ข่าวการเมือง    -

ข่าวการศึกษา  14.29 %

บันเทิง  28.58  %

เรื่องเพศ/วัยรุ่น  42.86  %

อื่นๆ  14.29 %

 

ระยะเวลาที่มักจะคุยคือ

            1   ชั่วโมง                    14.29 %

            2   ชั่วโมง                    28.58 %

            3   ชั่วโมง                    28.58 %

            4   ชั่วโมง                    14.29

            มากกว่า 4 ชั่วโมง        14.29 %

โปรแกรมที่มักจะใช้คือ

            Sanook QQ                  14.29 %

            Hotmail                        57.15  %

            Thaimail                      14.29 %

            Yahoo                          14.29 %  

            อื่นๆ                             -

จุดประสงค์ของการคุย

            หาเพื่อน                       14.29  %

            ปรึกษาปัญหา              -

            หาแฟน                         14.29 %

            เล่นสนุกๆ                    71.43 %

            อื่น ๆ                            -

การทราบถึงโทษของการแชท

            ทราบ                           71.43  %         

            ไม่ทราบ                      28.58 %

 

ในช่วงอายุ 13 – 14 ปี 

 สถานที่ที่ใช้เล่นแชทคือ 

             ที่บ้าน              6 %

            ห้องคอมโรงเรียน  50 %

            ร้านอินเตอร์เน็ต    32 %

            โน๊ตบุ๊คส่วนตัว        8  %

            อื่นๆ                 4 %

ช่วงที่มักจะใช้แชทของนักเรียน

ช่วงคาบเรียนคอมพิวเตอร์  50  %

มักจะเป็นเวลาว่าง  32 %

วันหยุด  8 %

กลางคืน  10 %

อื่นๆ  -

เรื่องมักจะคุย

ข่าวการเมือง    -

ข่าวการศึกษา  16 %

บันเทิง  24  %

เรื่องเพศ/วัยรุ่น  44  %

อื่นๆ  16 %

 

ระยะเวลาที่มักจะคุยคือ

            1   ชั่วโมง                    14 %

            2   ชั่วโมง                    36  %

           3   ชั่วโมง                    26  %

           4   ชั่วโมง                    14 %

            มากกว่า 4 ชั่วโมง        10 %

โปรแกรมที่มักจะใช้คือ

            Sanook QQ                  10 %

            Hotmail                        80  %

            Thaimail                      4 %

            Yahoo                          2 %  

อื่นๆ                             4 %

จุดประสงค์ของการคุย

            หาเพื่อน                       20  %

            ปรึกษาปัญหา              16  %

            หาแฟน                         14 %

            เล่นสนุกๆ                    44 %

            อื่น ๆ                            6 %

 

การทราบถึงโทษของการแชท

            ทราบ                           70  %  

            ไม่ทราบ                      30 %

 

ในช่วงอายุ 15 – 16 ปี 

สถานที่ที่ใช้เล่นแชทคือ 

           ที่บ้าน              3.71

           ห้องคอมโรงเรียน  18.52 %

            ร้านอินเตอร์เน็ต    55.56 %

            โน๊ตบุ๊คส่วนตัว        18.52  %

            อื่นๆ                 3.71 %

ช่วงที่มักจะใช้แชทของนักเรียน

ช่วงคาบเรียนคอมพิวเตอร์  18.52  %

มักจะเป็นเวลาว่าง  55.56 %

วันหยุด  18.52 %

กลางคืน  7.41 %

อื่นๆ  - %

เรื่องมักจะคุย

ข่าวการเมือง    -

ข่าวการศึกษา  7.41 %

บันเทิง  18.52  %

เรื่องเพศ/วัยรุ่น  74.08  %

อื่นๆ  -

 

ระยะเวลาที่มักจะคุยคือ

            1   ชั่วโมง                    11.12 %

            2   ชั่วโมง                    44.45 %

           3   ชั่วโมง                    37.04 %

          4   ชั่วโมง                    7.41 %

            มากกว่า 4 ชั่วโมง        -

โปรแกรมที่มักจะใช้คือ

            Sanook QQ                  18.52 %

            Hotmail                        37.04  %

            Thaimail                      37.04 %

            Yahoo                          - %  

            อื่นๆ                             7.41 %

จุดประสงค์ของการคุย

            หาเพื่อน                       29.63  %

            ปรึกษาปัญหา              7.41  %

            หาแฟน                         25.93 %

            เล่นสนุกๆ                    37.04 %

            อื่น ๆ                            -

การทราบถึงโทษของการแชท

            ทราบ                           81.49  %         

            ไม่ทราบ                      18.52 %

 

                                                      บทที่ 4

                                           การศึกษาวิเคราะห์

ปัญหาและสาเหตุ

            ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาให้ก้าวล้ำมากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดเครื่องอำนวยความสะดวกเกิดขึ้นมากมาย เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ mp3 เป็นต้น เทคโยโลยีด้านการสื่อสารเป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทั้งการสื่อสารทางโทรศัพท์ การสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต  ทำให้เกิดโปรแกรมที่ใช้ในการสื่อสารมากขึ้น เช่น msn , sanook QQ , yahoo.com , thaimail.com เป็นต้น ซึ่งถ้าใช้อย่างไม่ถูกวิธีจะทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา  เช่น คนบางกลุ่มที่ใช้โปรแกรมแชทล่อลวงกลุ่มเยาวชนไปทำอนาจาร , ล่อลวงไปปล้น เป็นต้น  ทางกลุ่มผู้จัดทำโครงงานจึงคิดทำโครงงานสำรวจที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการแชทว่ามีลักษณะในการแชทที่ถูกต้องหรือไม่ โดยทำการสำรวจกลุ่มนักเรียนในโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 100 คน  เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงวิธีการใช้การสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตหรือการแชทอย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์

เป้าหมายและแนวทางแก้ไข

            เพื่อศึกษาสำรวจและการแก้.52 ปัญหาที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือการแชทที่เกิดในหมู่เยาวชน รณรงค์ให้มีการแชทอย่างถูกต้อง โดยมีแนวทางในการแก้ ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ  บอกถึงประโยชน์และโทษของเทคโนโลยีการสื่อสารหรือการแชทแก่กลุ่มเยาวชน เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการแชท

หลักการและหลักธรรมที่นำมาใช้

                ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคือใช้การคิดแบบสามัญลักษณะ คิดแบบแก้ปัญหา(อริยสัจ)และการคิดแบบคุณโทษและทางออก

            การคิดแบบสามัญลักษณะคือ  การรู้เท่าทันสิ่งต่าง ๆ รู้ส่าสิ่งไหนที่ให้ประโยชน์ก็ย่อมมีโทษตามมาเช่นกัน เมื่อเรารู้เท่าทันสิ่งนั้นแล้วเราก็ควรหาทางแก้ไขป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายขึ้นมาอีก

คิดแบบแก้ปัญหา ( อริยสัจ ) เมื่อปัญหาเกิดขึ้นเราก็ควรหาทางป้องกัน   ในเมื่อเกิดข้อผิดพลาดมาแล้วก็ควรยอมรับ           

            การคิดแบบคุณโทษและทางออก  เมื่อเราใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร ( Chat )  เมื่อมีประโยชน์ก็ย่อมที่จะมีโทษตามมาเช่นกัน  ดังนั้นควรหาทางออกด้วยวิธีที่ถูก  เมื่อมีปัญหาเรื่องแชทก็รณรงค์เรื่องโทษของการแชทที่ผิดวิธี  และสร้างคุณลักษณะในการแชทที่ดีให้กับนักเรียน

 

ประเมินผลการดำเนินงาน

การใช้อินเตอร์เน็ตของผู้ใช้แชทผลสำรวจส่วนใหญ่จะทราบโทษของการแชทประมาณร้อยละ 78 ของผู้แชททั้งหมด

 สถานที่แชทส่วนใหญ่จะเป็นที่บ้านและร้านอินเตอร์เน็ตและคาบคอมพิวเตอร์  เวลาที่มักใช้แชทคือ ช่วงเวลาว่าง,วันหยุดและก็มีเพียงบางกลุ่มที่แชทในตอนกลางคืน

เรื่องที่ใช้คุยกันนั้นส่วนใหญ่เป็นเรื่องเพศ/วัยรุ่น รองลงมาเป็นเรื่องบันเทิง,การศึกษาและอื่นๆ

เวลาใช้คุยส่วนมากใช้เวลา 2 ชั่วโมง รองลงมา 1 ชั่วโมง, 3 ชั่วโมง ,4 ชั่วโมงและมากกว่า 4 ชั่วโมงเป็นอันดับสุดท้าย

โปรแกรมที่ใช้คุยส่วนใหญ่ คือ Hotmail, Sanook QQ  ,Thaimailcและ            Yahoo 

จุดประสงค์ในการแชท ส่วนใหญ่ เล่นๆสนุกๆ รองลงมาหาเพื่อน,หาแฟน,ปรึกษาหารือและเรื่องอื่นๆ                    

 

 

                                                 บทที่ 5

                                   บทสรุปและข้อเสนอแนะ

สรุปผลการดำเนินการโครงงาน

การใช้อินเตอร์เน็ตของผู้ใช้แชทผลสำรวจส่วนใหญ่จะทราบโทษของการแชทประมาณร้อยละ 78 ของผู้แชททั้งหมด

 สถานที่แชทส่วนใหญ่จะเป็นที่บ้านและร้านอินเตอร์เน็ตและคาบคอมพิวเตอร์  เวลาที่มักใช้แชทคือ ช่วงเวลาว่าง,วันหยุดและก็มีเพียงบางกลุ่มที่แชทในตอนกลางคืน

เรื่องที่ใช้คุยกันนั้นส่วนใหญ่เป็นเรื่องเพศ/วัยรุ่น รองลงมาเป็นเรื่องบันเทิง,การศึกษาและอื่นๆ

เวลาใช้คุยส่วนมากใช้เวลา 2 ชั่วโมง รองลงมา 1 ชั่วโมง, 3 ชั่วโมง ,4 ชั่วโมงและมากกว่า 4 ชั่วโมงเป็นอันดับสุดท้าย

โปรแกรมที่ใช้คุยส่วนใหญ่ คือ Hotmail, Sanook QQ  ,Thaimailcและ            Yahoo 

จุดประสงค์ในการแชท ส่วนใหญ่ เล่นๆสนุกๆ รองลงมาหาเพื่อน,หาแฟน,ปรึกษาหารือและเรื่องอื่นๆ        

 

ข้อเสนอแนะ

            ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในการแชทส่วนใหญ่ทราบโทษของการแชทจึงไม่ค่อยเป็นอันตรายสถานที่แชทก็เป็นที่บ้านและร้านอินเตอร์เน็ต ร้านอินเตอร์เน็ตก็ปิดตามเวลาที่กำหนดจึงคิดว่าน่าจะช่วยป้องกันได้

ส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาในการแชทเวลา 2 ชั่วโมง  แต่เรื่องที่คุยกันนั้นมักจะเป็นเรื่องเพศ/วัยรุ่นเสียส่วนใหญ่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาเรื่อง ศาสนศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#dangerous chat

หมายเลขบันทึก: 365239, เขียน: 09 Jun 2010 @ 14:25 (), แก้ไข: 16 Jun 2012 @ 12:30 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ข้อมูลน่าสนใจมาก.เด็กวัยรุ่นใช้เวลากับการแชทไปอย่างน่าเสียดายจริงๆ..

ขั้นต่อไปก็คือการนำข้อมูลเหล่านี้ไปหาแนวทางในการส่งเสริมให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อไป..

ขอบคุณโครงงานดีๆนี้ค่ะ..^^

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องจิ๋ม

.เข้ามาอ่านบันทึกด้วยความสนใจค่ะ นักเรียนทำโครงงาน ทำให้นักเรียนมีความรู้ด้วยวิธีการที่เป็นระบบ เชื่อถือได้ ทำต่อไปนะคะ จะเป็นกำลังใจให้ค่ะ

.คงสบายดีนะคะ หลังจากกลับจากสัมมนาที่ภูเก็ตแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะ โชคดีมีสุขนะคะ