สรุปเนื้อหาการอบรมIC

สรุปเนื้อหาการอบรมIC

สรุปเนื้อหาการเข้าร่วมประชุมวิชาการ

เรื่อง การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้น  ในสถานบริการสาธารณสุข

ระหว่างวันที่ 17-28 พฤษภาคม 2553

ณ โรงแรมเมอเคียว  จังหวัดเชียงใหม่

โดย นายพสิษฐ์  วิริยะสิริกร 

พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ

 

วันที่ 17 พฤษภาคม  2553

เนื้อหาการอบรม   

นโยบายความสำคัญระบบงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข

                                เป้าหมายผลสัมฤทธิ์งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลคือ  ลดอัตราการตายและพิการ  ลดระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล  ลดค่าใช้จ่าย  สร้างความประทับใจ  สร้างความมั่นใจในคุณภาพ  ซึ่งเนื้อหาโดยสรุปมีดังนี้

 1. การพัฒนาระบบงาน IC  สู่มาตรฐานและการประกันคุณภาพ  แนวคิดหลักการจัดการคุณภาพ(Quality Management)    การพัฒนาเชิงระบบ  องค์ประกอบในการพัฒนางานIC เพื่อคุณภาพ  การบริหารระบบงานพยาบาลเพื่อคุณภาพ   กิจกรรมในงานควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล  เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  เกณฑ์ชี้วัดคุณภาพการพยาบาลICในองค์กรพยาบาล  กรอบแนวคิดของงานICตามโครงสร้างมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ  การประกันคุณภาพงานIC
 2. มาตรฐานและการพัฒนาคุณภาพด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการ  ต้องมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สถานการณ์ของงาน IC ในปัจจุบันและอนาคต  การทำ SWOT Analysis ของงานIC  มีการแบ่งกลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์ดำเนินงานด้านการป้องกันการติดเชื้อของแต่ละหน่วยงานและมีการนำเสนอในรูปแบบอภิปรายกลุ่มใหญ่  การวิเคราะห์การวางแผนการพัฒนาคุณภาพระบบงานIC
 3. ภาวะผู้นำในการปฏิบัติงาน  มีเนื้อหาเรื่องความสามารถในการนำผู้อื่น  หัวใจของการนำ  บุคลิกภาพของผู้นำที่ดี  ปัจจัยส่งเสริมภาวะผู้นำ  สมรรถนะของผู้นำตามพรบ.วิชาชีพ พ.ศ.2528  ภาพลักษณ์ของผู้ประกอบวิชาชีพ  คุณลักษณะของพยาบาลที่ผู้รับบริการคาดหวัง  โครงสร้างของจริยธรรม

 

วันที่ 18 พฤษภาคม  2553

เนื้อหาการอบรม   

 • หลักการเบื้องต้น  อุบัติการณ์ติดเชื้อ  ระบาดวิทยา  ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  การกระจายของโรคติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข  ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ  Healthcare-associated infections  (HAI)ว่ามีประวัติการบันทึกไว้อย่างไรและมีวิวัฒนาการการป้องกันการติดเชื้ออย่างไร  และแนวโน้ม HAI  ของทั้งโลกและในประเทศไทย
 • ความรู้เรื่องโรคอุบัติใหม่  โรคอุบัติซ้ำ  ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ   Air, Water ,Surfaced the environmental Contribution to HAI  กลไกการเกิด  รวมถึงการป้องกันของโรคที่เกิดขึ้นได้บ่อยและมีความรุนแรงเช่น SARS, HIV ,Avain influenza ,Chikungunya ,Ebola ,Dengue Fever เป็นต้น

 

 

วันที่ 19 พฤษภาคม  2553

เนื้อหาการอบรม 

 • บทบาทของพยาบาลในการเฝ้าระวังการติดเชื้อในผู้ป่วยและประเมินสุขภาพของผู้ป่วย

เนื้อหาเกี่ยวกับเป้าหมายของการป้องกันการติดเชื้อ  ปัญหาที่สำคัญของงานIC,IC CQI Activity, Organization Management,บทบาทของ Infection control Committee(ICC) ,ความสำคัญของหลักการทางระบาดวิทยา,Surveillance Of NI ,ความสำคัญของหลักการ Isolation Precaution

 • บทบาทของพยาบาลในกรเฝ้าระวังการติดเชื้อในบุคลากร

มีเนื้อหาเกี่ยวกับเป้าหมายของงานIC  จุดประสงค์ของการป้องกันการติดเชื้อ  , การรวบรวมข้อมูล  ,การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้มา , เทคนิคการเฝ้าระวัง Definitionของ NI  ,การบันทึกและแสดงผลการเก็บข้อมูลการติดเชื้อแต่ละประเภท

 • บทบาทของพยาบาลในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม(ขยะ  น้ำดื่ม น้ำใช้  น้ำเสีย ซักฟอก และโภชนาการ)

มีเนื้อหาเกี่ยวกับ  วัตถุประสงค์ของการดูแลสิ่งแวดล้อม  การทำความสะอาดโรงพยาบาล  มาตรฐานที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ  หลักการจัดการระบายอากาศ  การจัดการแยกขยะและการกำจัด  การนำขยะไปรีไซเคิล  การป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร  การดูแลจัดการเรื่องผ้า การซัก จัดเก็บ ขนส่งผ้าในโรงพยาบาล  การดูแลเรื่องความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมทั้งต่อผู้รับบริการและผู้ให้บริการ

 

วันที่ 20 พฤษภาคม  2553

เนื้อหาการอบรม 

 • บทบาทของพยาบาลในการจัดการสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการเก็บสิ่งส่งตรวจทางจุลชีววิทยา  ชนิดต่างๆของสิ่งส่งตรวจ  การตรวจสอบการปนเปื้อนเชื้อโรงจากการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ  การเตรียมภาชนะที่ใช้ในการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ  วิธีการเก็บและนำส่งสิ่งส่งตรวจ  ข้อควรระวังในการส่งสิ่งส่งตรวจ  การทำ Troat swab, Nasopharyngeal swab,Sputum,Feces,rectal swab,Urine,Uretral swab,Pus,Blood,CSF,Biopsied specimens

 • การสอบสวนการระบาดของการติดเชื้อในสถานพยาบาล(Outbreak Investigation)

มีเนื้อหาเกี่ยวกับรูปแบบการระบาด  วิธีการสอบสวนการระบาด  ตัวอย่างการสอบสวนการระบาดของโรค  การบักทึกรายงานการระบาด

 • การพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อ การแพร่กระจายเชื้อ Isolation Precaution และ Additional

Precaution การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค และเชื้อดื้อยา

มีเนื้อหาเกี่ยวกับ  ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงของการระบาด  มาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ  มาตรการควบคุมสิ่งแวดล้อม  การคัดกรองบุคคลกลุ่มเสี่ยง  การแยกผู้ป่วย การระบายอากาศ  หลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางเดินหายใจจากผู้ป่วยสู่บุคลากร   

ส่วนเนื้อหาเรื่องเชื้อดื้อยาก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับผลของชื้อดื้อยาต่อผู้ป่วย  สาเหตุต่างๆของการแพร่ระบาดของเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล   วิธีการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล

 

 

วันที่ 21 พฤษภาคม  2553

เนื้อหาการอบรม 

 • การพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อแยกตามระบบ

-  ตำแหน่งผ่าตัด(SSI)  มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวโน้มของแผลผ่าตัดติดเชื้อ  ผลของการติดเชื้อ  เกณฑ์การวินิจฉัยการติดเชื้อSSI    ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดSSI  การป้องกัน  การทำ Post Discharge Surveillance

- ทางเดินหายใจ(VAP)  มีเนื้อหาเกี่ยวกับ  ผลกระทบจากการเกิดการติดเชื้อปอดบวมในโรงพยาบาล  ระบาดวิทยาของการติดเชื้อ  เชื้อก่อโรค  กลไกการติดเชื้อ  กลไกการป้องกันของร่างกาย  อาการของ Pneumonia & Pathogen Identification  การเก็บ Specimen  Diagnosis of VAP  มาตรการป้องกัน  การเก็บข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวัง

-  ผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง(Skin and Soft tissue)  มีเนื้อหาเกี่ยวกับการติดเชื้อ SSTI  ตามเกณฑ์ของ CDC  ระบาดวิทยาของการเกิด SSTI  พยาธิสภาพ  เชื้อก่อโรค  ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม  การวินิจฉัย SSTI  การป้องกันการติดเชื้อ

- Hand Hygiene เนื้อหาเกี่ยวกับ วิธีการล้างมือแบบ Normal handwashing ,Hygienic handwashing,Surgical handwashing

- ระบบทางเดินปัสสาวะ(UTI)  มีเนื้อหาเกี่ยวกับ  อุบัติการณ์ของโรค  ผลกระทบ  เชื้อที่เป็นสาเหตุ ท  รังโรคและระบาดวิทยา  กลไกการติดเชื้อ   การเกิด Biofilm  ปัจจัยภายนอก  เกณฑ์การวินิจฉัย UTI ของ CDC

- ระบบทางเดินอาหาร(GI)  มีเนื้อหาเกี่ยวกับ  ระบาดวิทยา  ผลกระทบ Risk factor  กลไกการติดเชื้อ  สาเหตุที่ทำให้เกิดโรค  เชื้อก่อโรค  เกณฑ์การวินิจฉัย GI  การป้องกันการติดเชื้อ  รวมถึงการรักษาโรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร

-  กระแสโลหิต(BSI)  มีเนื้อหาเรื่อง Catheter Related - BSI(CR-BSI)  เกณฑ์การวินิจฉัย BSI  Lab ที่เกี่ยวข้องในการวินิจฉัย   Clinical Sepsis ,Prevention of  CR-BSI  การป้องกันการเกิด CR-BSI

วันที่ 24 พฤษภาคม  2553

เนื้อหาการอบรม 

 • การทำลายเชื้อ  การทำให้ปราศจากเชื้อและการบริหารจัดการเครื่องมือชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์

เนื้อหาเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยจ่ายกลาง  การจัดการด้านบุคลากร  เครื่องมือ  ด้านการให้บริการ  การใช้นำยาประเภทต่างๆ  การทำความสะอาดอุปกรณ์  การจัดเรียงเครื่องมือ  การทำให้ปราศจากเชื้อ  การตรวจสอบประสิทธิภาพของการทำให้ปราศจากเชื้อ  ระบบการบันทึกข้อมูล

 • การป้องกันการติดเชื้อหลังการจำหน่ายมีเนื้อหาเกี่ยวกับ  การติดเชื้อใน Home-Care Setting  ปัจจัยส่งเสริมการติดเชื้อ  การเฝ้าระวังการติดเชื้อ  การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในการดูแลสุขภาพที่บ้าน  การติดตามเยี่ยม  การจัดการขยะที่บ้าน

วันที่ 25 พฤษภาคม  2553

เนื้อหาการอบรม 

 • แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการเฝ้าระวังการติดเชื้อในหอผู้ป่วย  ได้ฝึกปฏิบัติการเฝ้าระวังการติดเชื้อ  และดูงานที่ตึกศัลยกรรมหญิง  โรงพยาบาลนครพิงค์  และได้ศึกษาและเก็บข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  บริบทของสถานบริการ  วิเคราะห์ปัญหา  เก็บข้อมูลเพื่อนำเสนอในการอภิปรายกลุ่ม
 • วิเคราะห์อัตรากำลังการติดเชื้อในสถานบริการและนำเสนอผลงานการเฝ้าระวังการติดเชื้อ 

วันที่ 26 พฤษภาคม  2553

เนื้อหาการอบรม 

 • ศึกษาดูงาน  การบริหารงานระบบงานป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลศูนย์  ได้ศึกษาดูงานที่หน่วยงานต่างๆ  ในโรงพยาบาลนครพิงค์คือ  หน่วยจ่ายกลาง  โรงกำจัดขยะ  ซักฟอก  โภชนาการ  ระบบบำบัดน้ำเสีย
 • สรุปผลการศึกษาดูงานโดยการแบ่งกลุ่มนำเสนอผลการดูงาน  พร้อมทั้งวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อนของแต่ละหน่วยงาน

วันที่ 27 พฤษภาคม  2553

เนื้อหาการอบรม 

 • ศึกษาดูงานบริการจัดการงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลชุมชน  และเครือข่ายศูนย์สุขภาพชุมชน

ได้ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลสันป่าตอง  ซึ่งเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 120  เตียง ซึ่งมีความแตกต่างจากโรงพยาบาลศูนย์  ได้ศึกษาดูงานหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาลคือ  ซักฟอก  หน่วยจ่ายกลาง  โภชนาการ    ระบบบำบัดน้ำเสีย  และโรงกำจัดขยะ

 • สรุปผลการศึกษาดูงานในการอภิปรายกลุ่ม

 

วันที่ 28 พฤษภาคม  2553

เนื้อหาการอบรม 

 • การวางแผน  การเขียนแผนพัฒนาคุณภาพ  งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข  มีเนื้อหาเกี่ยวกับ  การนำผลวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์  การเผยแพร่ข้อมูลการติดเชื้อ

มีการแบ่งกลุ่มเพื่อยกตัวอย่างปัญหาการติดเชื้อของแต่ละหน่วยงาน  พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหา  ฝึกการเขียนโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาและนำเสนอ

 • ทำแบบทดสอบประเมินตนเอง  ประเมินผลการจัดอบรม

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ERและผองเพื่อน

คำสำคัญ (Tags)#สรุปเนื้อหาการอบรมic

หมายเลขบันทึก: 365008, เขียน: 08 Jun 2010 @ 15:25 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 15:21 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

งาน IC ของ ร.พ เราก็จะมีคนเก่งเพิ่มขึ้นอีก 1 คนแล้ว ดีใจด้วยนะ น้องพสิษฐ์

พี่ต๋อย IPD จ้า

Football Club
IP: xxx.77.146.104
เขียนเมื่อ 

โรงพยาบาลห้วยแถลง บริการดีกว่าโรงพยาบาลใหญ่ ๆ หลายที่ครับ

จากคนห้วยแถลงที่จากบ้านมาไกล