สวัสดีครับ

วันนี้ขอนำเสนอการกิจกรรมของนักศึกษารังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 1 ในวิชาเลือกเสรี คือ วิชา 372 131 การจัดการความปลอดภัยเบื้องต้นในโรงพยาบาล ที่ผมเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

 

ผมได้เชิญ คุณจันทร์เพ็ญ บัวเผื่อน พยาบาลชำนาญการ หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศษสตร์ มาบรรยาย สาธิต และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล

 

 

ถอดบทเรียน

- วงจรการแพร่เชื้อ เชื้อก่อโรค <-> ผู้ป่วย <->สิ่งแวดล้อม เกิดขึ้น คงอยู่ แพร่กระจาย หมุนเวียน การป้องกัน คือ การตัดวงจรเหล่านี้ออกไป

  

- ความเสี่ยงของการติดเชื้อ เกิดจากการสัมผัสเลือด สารน้ำของร่างกาย สารคัดหลั่ง อุจาระ ปัสสาวะ ผิวหนังที่มีบาดแผล

 

- ล้างมือเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงภัยของการแพร่กระจายเชื้อ

 

หัวข้อหนึ่งที่นักศึกษาได้ฝึกฝน คือ เทคนิคการล้างมือให้สะอาด

 

        

ข้อบ่งชี้ในการทำความสะอาดมือ

- ก่อนและหลังการสัมผัสผู้ป่วย

- หลังการถอดถุงมือ

- ก่อนสัมผัสกับอุปกรณ์ที่สอดใส่เข้าร่างกาย ไม่ว่าจะใส่ถุงมือหรือไม่

- หลังสัมผัสสารคัดหลั่งที่ออกมาจากผู้ป่วย หรือ อุปกรณ์ที่ใช้กับผู้ป่วยแล้ว

- หลังสัมผัสกับสิ่งปนเปื้อน  

 

นักศึกษาทาเชื้อโรคเทียมที่มือ แล้วทิ้งไว้สักระยะหนึ่ง จากนั้นก็เข้าแถวไปทำการล้างมือ ตามเทคนิคที่ได้เรียนมาด้วยการใช้ Hygienic hand wash นาน > 30 วินาที

จากนั้นมาตรวจสอบผลงานของแต่ละคน ด้วยการสอดมือเข้าไปในตู้ที่ใช้หลอดไฟเรืองแสง ถ้าหากใครที่ล้างมือยังไม่สะอาด ไม่สามารถล้างเชื้อโรคเทียมออกได้หมด จะปรากว่ามีการเรืองแสงแสดงให้เห็นบนบริเวณนั้น

 

โดยส่วนใหญ่บริเวณซอกเล็บ และ บางส่วนของง่ามมือ หลังมือ เป็นบริเวณที่พบเห็นว่ามีการล้างไม่สะอาด

  

สรุป :

การสาธิต ทำให้ได้เห็นทราบตั้งแต่ต้นจนจบ

การฝึกหัด ฝึกลงมือทำด้วยตนเอง ทำให้เกิดความเข้าใจ มองเห็นส่วนที่ถูก ส่วนที่ผิดพลาดได้ชัดเจนขึ้น

  

 

ในชีวิตคนเรา มีลองถูก ลองผิด บ่อยครั้ง แต่ละครั้งหากได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ เพื่อการเรียนรู้นั้น ย่อมเป็นประโยชน์ต่อตนเองได้ในอนาคต

   

รู้ถูก รู้ผิด รู้ผูก รู้แก้