การจัดทำบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องระบสุริยะ

เมืองหมอก

ขั้นตอนการดำเนินการ

               1. ศึกษาหลักการวิธีการสร้างและรูปแบบชุดการสอนจากตำรา เอกสาร บุคคลและผลงานสื่อการสอนต่างๆ

               2. ศึกษาเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบสุริยะ จากบทเรียน หนังสืออ่านประกอบต่างๆ  และอินเทอร์เน็ต

               3. กำหนดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยแบ่งเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้องกันออกเป็น 4  กรอบสาระ คือ

                   กรอบสาระที่  1 โครงสร้างของระบบสุริยะ

                   กรอบสาระที่  2 ดวงอาทิตย์

                   กรอบสาระที่  3 ระบบสุริยะชั้นใน

                   กรอบสาระที่  4  ระบบสุริยะชั้นนอก

               4. กำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละหน่วย

               5. เรียบเรียง เขียนโครงร่าง ชุดการสอน มีแผนการสอนดังนี้

             เนื้อหา

         กิจกรรม

       สื่อการสอน

        ประเมินผล

 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

๑. ให้นักศึกษาบอกถึงดวงดาวที่รู้จัก  และอธิบายลักษณะ

๒.  แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น๕  กลุ่ม กลุ่มละ  ๕  คน  ทำ กิจกรรมตามที่ได้จัดไว้ ประมาณ  ๑๐  นาที  และหมุนเวียนกันทุกกลุ่ม 

 

ประเมินผลก่อนเรียน

๑.มีการทดสอบนักเรียน 10 ข้อ

๒.ตรวจแบบทดสอบ

๑.โครงสร้างของระบบสุริยะ

๑.  อ่านกรอบสาระที่กำหนดให้

๒.ตอบคำถามจากแบบฝึกหัด

๑.แผนภาพระบบสุริยะ  และดาวเคราะห์ทั้งหมด

๑.สังเกตการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม

๒.ตรวจแบบทดสอบ

๒.ดวงอาทิตย์

๑.  อ่านกรอบสาระที่กำหนดให้

๒.ตอบคำถามจากแบบฝึกหัด

๑.ภาพถ่ายของดวงอาทิตย์

๑.สังเกตการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม

๒.ตรวจแบบทดสอบ

๓.ระบบสุริยะชั้นใน

๑.  อ่านกรอบสาระที่กำหนดให้

๒.ตอบคำถามจากแบบฝึกหัด

๑.แผนภาพรูปดาวเคราะห์ทั้งหมด

๑.สังเกตการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม

๒.ตรวจแบบทดสอบ

๔.ระบบสุริยะชั้นนอก

๑.  อ่านกรอบสาระที่กำหนดให้

๒.ตอบคำถามจากแบบฝึกหัด

๑.แผนภาพรูปดาวเคราะห์ทั้งหมด

๑.สังเกตการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม

๒.ตรวจแบบทดสอบ

 

ขั้นสรุปบทเรียน

๑.ให้นักศึกษาส่งตัวแทนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน  เฉพาะกรอบสาระแรกที่ได้รับมอบหมายในครั้งแรก

๒.ผู้สอนสรุปเนื้อหาเพื่อให้เกิดความคิดรวบยอดทั้งหมด

 

๑.แผนภาพระบบสุริยะ  และดาวเคราะห์ทั้งหมด

ประเมินผลหลังเรียน

๑.มีการทดสอบนักเรียน 10 ข้อ

๒.ตรวจแบบทดสอบ

       

                 6. จัดทำชุดบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ระบบสุริยะจักรวาล

                 7. ตรวจทานแก้ไขข้อผิดพลาดและข้อบกพร่องของชุดการสอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมความเป็นครู

คำสำคัญ (Tags)#การจัดทำ#บทเรียนสำเร็จรูป#สื่อ นวัตกรรม#ป.วิชาชีพครู ห้อง 2#เรื่อง ระบสุริยะ

หมายเลขบันทึก: 363445, เขียน: 03 Jun 2010 @ 12:18 (), แก้ไข: 11 Jun 2012 @ 23:12 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เสียดายเทอมนี้ไม่ได้สอนวิทยาศาสตร์ไม่งั้นจะขอกอบปี้ไปใช้แล้ว แวะมาทักทายครับ