รายงานการวิจัย: การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้  โดย ผศ.กนกอร  สมปราชญ์  อ่านบทความ