จากที่เคยบันทึกเรื่องเล่า...กิจกรรมการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับต้นสำหรับข้าราชการระดับ 6 และ  6ว. มาหลายครั้ง  ซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง กรมสรรพากร ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้ารับการอบรม เป็นหัวหน้างาน  หัวหน้าฝ่าย 

         การจัดการอบรมใช้เวลาทั้งสิ้น 130  ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 8 – 27 พฤษภาคม 2549   ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 50 คน การประเมินผลการอบรม แบ่งออกเป็นสองส่วนคือ  1) ความพึงพอใจต่อการอบรม  2) แบบทดสอบผลการเรียนรู้                           

             การวางแผนปฏิบัติของผู้เข้ารับการอบรม  โดยการทำ Passion Plan อยู่ 3 ระดับ คือ แผนบุคคล  แผนกลุ่ม และแผนรุ่น  และทีมงานฝ่ายติดตามและประเมินผลจะออกเยี่ยมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานหลังจากอบรม 3- 6 เดือน

          รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านได้ในบทสรุปสำหรับผู้บริหาร คลิกที่นี่ค่ะ

- น้อง -