สัมนาเชิงปฏิบัติการ"กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ..ฯ"

Benchmarking สำนักบริการวิชาการ

 

  • ศูนย์บริการวิชาการ กำหนดจัดประชุมเชิงปฎิบัติการ ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2549 ณ.โรงแรมสักภูเดือน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีเป้าหมายเพื่อBenchmarking ระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านบริการวิชาการแก่สังคม ประกอบด้วย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ม.บูรพา และศูนย์บริการวิชาการ มข. สุดท้ายจะเป็นการสร้างเครื่อข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานดังกล่าวต่อไป ร่างกำหนดการมีดังนี้ครับ
  • วันที่ 3 กย.2549 อภิปรายหัวข้อ
  •               กลยุทธ์ศู่ความสำเร็จของการบริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี่แก่สังคม
  •               นโยบาย และทิศทางการทำงานตามยุทธศาสตร์การบริการวิชาการแก่สังคม
  • วันที่ 4 กย.2549 แนวคิดการวัดและประเมินผลการบริการวิชาการแก่สังคม
  •                       แนวคิดและการจัดทำกระบวนการ Benchmarking และการสร้างเครื่อข่ายการบริการวิชาการแก่สังคม
  • วันที่ 5 กย.2549 Workshop การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน / การสร้างเคร่อข่ายการบริการวิชาการ
  •                           ดูงานบริษัทปูนชิเมนต์(แก่งคอย)
  •   ศูนย์หรือสำนักบริการวิชาการ ที่สนใจกรุณาขอเข้าร่วมด่วนครับที่ท่าน ผอ.ศูนย์(ท่าน JJ) หากท่าน OK ผมจะประสานต่อครับ
  •                    พิชัย เล่งพานิชย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เลขานุการศูนย์บริการวิชาการความเห็น (1)

น่าสนใจ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างหน่วยงานที่มีภาระกิจเดียวกัน