รูปแบบ E-learning

peit
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ E-learning ของโรงเรียนในฝัน...

การจัดการเรียนการสอน E-learning  ของโรงเรียนในฝัน นักเรียน และครูสามารถเข้าใช้ได้  โดยนักเรียนต้องสมัครขอใช้ User และรหัสผ่านของตนเอง เพื่อสำหรับ Login เข้าระบบ นักเรียนสามารถเข้าไปศึกษารายวิชาที่ได้จัดทำขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มสาระต่าง ๆ ทั้ง 8 สาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คือ 1.กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 2.กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 3.กลุ่มสาระภาษาไทย 4.กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 5.กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 6.กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 7.กลุ่มสาระศิลปะ 8.กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  ซึ่งได้พัฒนาไว้เป็นช่วงชั้น ได้แก่ ช่วงชั้นที่ 1, 2 และ 3   นักเรียนทุกคนสามารถเข้าไปใช้งานได้ทุกที่ที่ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต แล้วยังสามารถเรียนบนระบบ E-learning ได้อย่างสะดวก สามารถส่งงาน/การบ้านให้แก่ครูผู้สอนได้ ติดต่อสอบถามครูผู้สอน และสามารถติดต่อกับเพื่อนร่วมชั้นและเพื่อน ๆคนอื่นได้  นอกจากนี้ยังมีแหล่งเรียนรู้อื่น สำหรับให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนและเป็นความรู้เพิ่มเติม โดยเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ  เช่น  สารานุกรมสำหรับเยาวชนไทย , วิชาการดอทคอม , E-Book for School , Digital library , physic lab  ตัวอย่างสื่อมัลติมีเดียที่น่าสนใจ เช่น คณิตศาสตร์น่ารู้ จันทรุปราคา เครื่องยนต์ 4 จังหวะ เปลของนิวตัน ฯลฯ  หลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้แล้วยังมีเกมเสริมความรู้ให้นักเรียนได้ผ่อนคลายความตึงเครียดอีกด้วย

     การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ E-learning เป็นรูปแบบที่น่าสนใจ เนื่องจากโลกในยุคปัจจุบันก้าวสู่โลกแห่งเทคโนโลยี สารสนเทศ นักเรียนควรที่จะได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ความรู้ต่าง ๆที่มีอยู่มากมายในโลก มิใช่อยู่แต่ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นานา นาโนเทคโนโลยีความเห็น (0)