CAI เรื่องข้อมมูลส่วนตัว ปวช.2

การพัฒนาบทเรียนคอมพิเตอร์ช่วยสอน

การพัฒนาบทเรียนคอมพิเตอร์ช่วยสอน  เรื่องข้อมูลส่วนตัว  วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ  สำหรับนักศึกษาอาชีวะระดับ ปวช.2   จุดประงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถบอกข้อมูลส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษได้  และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

น.ส.ปริญญาภรณ์    ทับบุญมี      48071484

น.ส.ยิ่งมณี    บูรณกูล    48071569

นายเพทาย    ไชยจินดา     48071897

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน parinyapornความเห็น (0)