เด็กฝาง
นางสาว พานุมาศ ไคร้หมู

การนำเสนอกระบวนการผลิตบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง " วันธรรมสวนะ " ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 2 ( 2 )


ผลการประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญ
                                  
                                                                   ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
       รายการประเมิน                               คนที่ 1     คนที่ 2    คนที่ 3 ค่า IOC
1. ออกแบบปกสวยงาม ดึงดูดความสนใจ          + 1       + 1        + 1          1
2. จัดภาพเป็นระเบียบเรียบร้อย                      + 1       + 1        + 1          1
3. มีความยากง่ายเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน      + 1        + 1           0        0.67
4. สาระของเรื่องมีความชัดเจน                      + 1        + 1        + 1         1
5. การใช้ภาษาถูกต้องเข้าใจง่าย                    + 1        + 1        + 1         1
6. ชื่อเรื่องสอดคล้องกับเนื้อหา                      + 1        + 1        + 1         1
7. การดำเนินเรื่องชวนให้ติดตาม                    + 1        + 1        + 1         1
8. คำถามมีความสอดคล้องกับเนื้อหา              + 1        + 1        + 1         1
9. การลำดับเรื่องมีความต่อเนื่อง                      0          + 1        + 1       0.67
10. เนื้อเรื่องเริ่มจากง่ายไปยาก                     + 1         + 1        + 1         1

ผลการประเมินผลของผู้เชี่ยวชาญสรุปได้ว่า

    แบบการประเมินหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ข้อ1,2,4,5,6,7,8 และ 10  ได้ค่า IOC เท่ากับ 1 การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ข้อ 3 และข้อ 9 8ค่า IOC ได้เท่ากับ 0.67 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์การยอมรับ ( ผ่าน ) ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปสรุปผลการประเมิน การทำบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง วันธรรมสวนะ ของนักเรียนระดับชั้น ป.2 อยู่ในเกณฑ์ ผ่าน คือได้ ค่าเฉลี่ย 1 และ 0.67

การนำไปทดลองใช้จริง
การทดลองใช้แบบ 1:1 จำนวน 3 คน ( E1/E2 )
คือ    1. ด.ญ. อรสา          แชมือ
       2.  ด.ญ. มณพิลาลัย  ยาราช
       3.  ด.ญ. เพ็ญนภา     ยาราช
กลุ่มนักเรียนที่ทดลองในการทำข้อสอบ อยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

  การหาค่าเกณฑ์ประสิทธิภาพของบทเรียนสรุปได้ดังนี้
  

   นักเรียนชั้นประศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบฝึกหัดระหว่างเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปของนักเรียนทั้ง 3 คนรวมกันเกณฑ์ประสิทธิภาพของบทเรียนสรุป ได้ 104 คะแนน จากคะแนนเต็มทั้งหมด 120 คะแนน  ค่าเฉลี่ยของคะแนนนักเรียนที่ได้จากการวัดระหว่างเรียนได้ 86.67การทำแบบทดสอบก่อนเรียนได้คะแนนรวมทั้งหมด 17 คะแนน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ที่ได้จากคะแนนเฉลี่ยของการทำแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนทั้งหมด ได้ 24คะแนน จากคะแนนเต็มทั้งหมด 30คะแนนประสิทธิภาพของผลลัพธ์ได้  83.33  ซึ่งการกำหนด ค่าประสิทธิภาพ ค่า E1/E2 80/80 ต้องไม่แตกต่างกันเกินกว่า ร้อยละ 5สรุปการหาค่า ได้เท่ากับ 86.67/83.33อยู่ในเกณฑ์การยอมรับ ( ผ่าน )

 

บทสรุป


      การประเมินหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ข้อ1,2,4,5,6,7,8 และ 10  ได้ค่า IOC เท่ากับ 1 การหาค่าดัชนีความสอดคล้องข้อ 3 และข้อ 9 8ค่า IOC ได้เท่ากับ 0.67 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์การยอมรับ ( ผ่าน ) ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปสรุปผลการประเมิน การทำบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง วันธรรมสวนะ ของนักเรียนระดับชั้น ป.2 อยู่ในเกณฑ์ ผ่าน คือได้ ค่าเฉลี่ย 1 และ 0.67
      การหาค่าเกณฑ์ประสิทธิภาพของบทเรียนในการทำแบบฝึกหัดของนักเรียนทั้ง 3 คนรวมกันเกณฑ์ประสิทธิภาพของบทเรียนสรุป ได้ 104 คะแนน จากคะแนนเต็มทั้งหมด 120 คะแนน  ผลรวมของคะแนนนักเรียนที่ได้จากการวัดระหว่างเรียนได้  86.67 ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ที่ได้จากคะแนนเฉลี่ยของการทำแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนทั้งหมด ได้ 24 คะแนน จากคะแนนเต็มทั้งหมด 30 คะแนนประสิทธิภาพของผลลัพธ์ได้  83.33  ซึ่งการกำหนด ค่าประสิทธิภาพ ค่า E1/E2 80/80 ต้องไม่แตกต่างกันเกินกว่า ร้อยละ 5 สรุปการหาค่า  ได้เท่ากับ 86.67/83.33อยู่ในเกณฑ์การยอมรับ ( ผ่าน )

 


ปัญหาการจัดทำ


1. ระยะเวลาในการจัดทำมีจำกัด
2. การเรียงลำดับเนื้อหาค่อนข้างยาก
3. การหาค่าประสิทธิภาพการวัดผล

วิธีการแก้ปัญหา

 

1.เนื่องจากเวลาในการจัดทำบทเรียนสำเร็จรูปมีจำกัดจึงทำให้ค้นคว้าและการจัดทำรีบเร่งบทเรียนอาจมีข้อบกพร่องอยู่บ้างหากจะให้บทเรียนมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นก็ควรมีระยะเวลาในการจัดทำมากกว่านี้
2. การจัดลำดับเนื้อหาควรเรียงลำดับจากง่ายไปหายากเพราะเนื้อหาไม่ควรยากและง่ายเกินไปควรให้เหมาะกับวัยของผู้เรียน
3. การหาค่าดัชนีความสอดคล้องและค่าของการทำแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียนต้องมีความเเม่นในเนื้อหาการคำนวณตัวเลขเพื่อให้ได้ค่าที่สมบูรณ์

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาในอนาคต


    การจัดทำบทเรียนสำเร็จรูปสามารถนำมาใช้กับการเรียนได้ทุกกลุ่มสาระหากในอนาคตมีแนวทางในการจัดทำบทเรียนสำเร็จรูปทุกรายวิชาอาจทำให้เด็กไทยเกิดการพัฒนาในด้านการเรียนได้ดีกว่าปัจจุบันเพราะการเรียนในบทเรียนสำเร็จรูปทำให้เด็กเกิดความเข้าใจในเนื้อหาง่ายกว่าการเรียนในหนังสือปัจจุบัน

คำสำคัญ (Tags): #การนำเสนอ
หมายเลขบันทึก: 363048เขียนเมื่อ 1 มิถุนายน 2010 23:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 9 มิถุนายน 2012 00:42 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (1)

สวัสดี เด็กฝาง

ส่งงานเรียบร้อยแล้วดีใจด้วยนะ

โครงการเราต้องแก้อีกแล้ว

ให้เปลี่ยนเลยละ ตอนนี้ต้องทำโครงการใหม่

ลมบ่จอย

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี