แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การจัดหมวดหมู่หนังสือ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การจัดหมวดหมู่หนังสือ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เรื่อง  การจัดหมวดหมู่หนังสือ        

วิชาการใช้ห้องสมุด  ท40216            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                   เวลา  2  ชั่วโมง
ครูผู้สอน  นางจุฑามาศ  ปานคีรี   โรงเรียนกบินทร์วิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่ปราจีนบุรีเขต  2
วันที่สอน  6   มิถุนายน   2551                          คาบเรียนที่  1-2   เวลา  8.40-10.40  น
 

1.  ความเข้าใจที่คงทน

            การจัดหมวดหมู่หนังสือ  เป็นการจัดหนังสืออย่างมีแบบแผน  โดยจัดหนังสือที่มี เนื้อเรื่องเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันไว้ด้วยกัน แล้วใช้สัญลักษณ์แทนเพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการค้นหาหนังสือ ซึ่งมีอยู่หลายระบบด้วยกัน  แต่ทีนิยมใช้สำหรับห้องสมุดโรงเรียนคือระบบทศนิยมของดิวอี้  และห้องสมุดมหาวิทยาลัยคือระบบรัฐสภาอเมริกัน

 

2.  มาตรฐานเนื้อหา

                2.1  ความหมายของการจัดหมวดหมู่หนังสือ        
                2.2  ความสำคัญของการจัดหมวดหมู่หนังสือ        
                2.3  ประโยชน์ของการจัดหมวดหมู่หนังสือ      
                2.4  ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือที่ควรทราบ   
                2.5  การจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้
                2.6  การจัดหมู่หนังสือที่ไม่ใช้ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์
                2.7  การจัดหมู่หนังสือระบบรัฐสภาอเมริกัน
                2.8  เลขเรียกหนังสือ             
                2.9  การจัดเรียงหนังสือบนชั้น
 

3.  มาตรฐานการปฏิบัติได้

                3.1  อธิบายความหมายของการจัดหมวดหมู่หนังสือได้ถูกต้อง
                3.2  บอกความสำคัญของการจัดหมวดหมู่หนังสือได้             
                3.3  บอกประโยชน์ของการจัดหมวดหมู่หนังสือได้
                3.4  บอกระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือที่ควรทราบได้
                3.5  อธิบายวิธีการจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้ได้
                3.6  อธิบายวิธีการจัดหมู่หนังสือโดยไม่ใช้ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์ได้
                3.7  อธิบายวิธีการจัดหมู่หนังสือระบบรัฐสภาอเมริกันได้          
                3.8  อธิบายเกี่ยวกับเลขเรียกหนังสือได้ถูกต้อง
               3.9  สามารถอธิบายวิธีการจัดเรียงหนังสือบนชั้นได้อย่างถูกต้อง

 

4.  ทักษะข้ามวิชา

                1.  กระบวนการกลุ่ม
                2.  ทักษะการคิดวิเคราะห์
                3.  ทักษะการนำเสนอผลงาน

 

5.  คุณลักษณะที่พึงประสงค์

                5.1  ทำงานอย่างเป็นระบบ
                5.2  มีระเบียบวินัย
                5.3  มีความรับผิดชอบ
                5.4  ความสนใจใฝ่รู้
                5.5  ความมีเหตุผล
                5.6  มีความเป็นประชาธิปไตย

 

6.  คำถามสำคัญ

                6.1  นักเรียนสามารถบอกได้หรือไม่ว่าการจัดหมวดหมู่หนังสือมีความหมายว่าอย่างไรบ้าง                                                                                      
                6.2  การจัดหมวดหมู่หนังสือมีความสำคัญต่อนักเรียนอย่างไรบ้าง       
                6.3  การจัดหมวดหมู่หนังสือในห้องสมุดมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรบ้าง
                6.4  นักเรียนทราบหรือไม่ว่าระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือมีกี่ระบบอะไรบ้าง
                6.5  การจัดหมวดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้มีวิธีการจัดอย่างไรและใช้สัญลักษณ์อะไรในการจัด
                6.6  การจัดหมวดหมู่หนังสือโดยไม่ใช้ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์เป็นอย่างไรจงอธิบาย                      
                6.7  การจัดหมวดหมู่หนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันมีวิธีการจัดอย่างไรและใช้สัญลักษณ์อะไรในการจัด
                6.8  นักเรียนทราบหรือไม่ว่าเลขเรียกหนังสือประกอบไปด้วยอะไรบ้าง                     
                6.9  นักเรียนสามารถอธิบายได้หรือไม่ว่าห้องสมุดมีวิธีการจัดเรียงหนังสือบนชั้นอย่างไร
  

7.  กิจกรรมการเรียนรู้

คาบเรียนที่  1

                1.  ขั้นกระตุ้นสมอง

                     -  ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนจากเอกสารประกอบการเรียนวิชาการใช้ห้องสมุด  ท40216  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                   หน่วยการเรียนรู้ที่  3  เรื่อง  การจัดหมวดหมู่หนังสือ  เพื่อเป็นการทดสอบความรู้นักเรียนก่อนเรียน  ใช้เวลา  15  นาที
                     -  นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน         

                2.  ขั้นท่องสู่ประสบการณ์

                     -  ครูสนทนากับนักเรียนถึงห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ  ที่ไม่ใช่ห้องสมุด  
                     -  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม  ๆ ละเท่า ๆ กัน  และส่งตัวแทนกลุ่มออกมา          จับสลากรับหัวข้อในการศึกษาตามหัวข้อที่กำหนด   และรับใบความรู้ในการแบ่งกลุ่มให้นักเรียน          แต่ละกลุ่มนำไปศึกษา  พร้อมหัวข้อในการศึกษาของแต่ละกลุ่มดังนี้
                กลุ่มที่  1  หัวข้อที่ได้รับ
                                  -  ความหมายของการจัดหมวดหมู่หนังสือ        
                                  -  ความสำคัญของการจัดหมวดหมู่หนังสือ
                                  -  เลขเรียกหนังสือ             
                กลุ่มที่  2  หัวข้อที่ได้รับ            
                                   -  ประโยชน์ของการจัดหมวดหมู่หนังสือ      
                                   -  ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือที่ควรทราบ   
                กลุ่มที่  3  หัวข้อที่ได้รับ 
                                   -  การจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้
                กลุ่มที่  4  หัวข้อที่ได้รับ 
                                   -  การจัดหมู่หนังสือที่ไม่ใช้ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์
                                   -  การจัดเรียงหนังสือบนชั้น
                กลุ่มที่  5  หัวข้อที่ได้รับ
                                   -  การจัดหมู่หนังสือระบบรัฐสภาอเมริกัน
  

                3.  ขั้นสร้างฐานความรู้

                     -  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันวางแผนและเตรียมการนำเสนอหน้าชั้นเรียน  โดยเขียนสรุปรายละเอียดในแต่ละหัวข้อเป็นแบบสรุปของแต่ละกลุ่มตามความคิดของกลุ่มว่าจะเขียนเป็นแผนผังความคิด  วาดภาพ  หรือสรุปเป็นหัวข้อสั้น ๆ แต่ได้ใจความ  ให้สามารถนำเสนอผลการศึกษาที่เข้าใจง่ายลงในกระดาษรายงาน  เพื่อนำเสนอในคาบเรียนต่อไป
                     -  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันวางแผนในการจัดป้ายนิเทศตามหัวข้อเรื่องที่กลุ่มได้รับ  เพื่อนำไปจัดแสดงไว้ที่ป้ายนิเทศหน้าชั้นเรียน
                     -  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนร่วมกันในการที่จะอภิปรายว่าได้รับความรู้อะไรบ้าง          ในการช่วยกันศึกษาหาความรู้ตามกลุ่มที่ได้รับ  วางแผนในการเสนอผลงานร่วมกัน

                4.  ขั้นสรุป

                     -  ครูร่วมกันกับนักเรียนสรุปถึงการวางแผนในการที่จะนำเสนอผลงานกลุ่มในคาบเรียนต่อไป
                     -  ครูแนะนำให้นักเรียนแต่ละคนนำสมุดประจำวิชามาในคาบเรียนต่อไปทุกคน            เพื่อจดบันทึกการรายงานกลุ่มตน  และกลุ่มเพื่อนลงในสมุดของตนเอง

                5.  ขั้นปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

                     -  ให้นักเรียนทุกคนไปศึกษาเรื่องห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ในหัวข้อที่แต่ละกลุ่ม ได้รับมาล่วงหน้าจากหนังสือในห้องสมุดหรือค้นคว้าจากแหล่งความรู้ Internet
                     -  ให้นักเรียนทุกคนเขียนสรุปความรู้ลงในสมุดรายวิชาตามความเข้าใจของตนเอง

คาบเรียนที่ 2

                1.  ขั้นกระตุ้นสมอง

                     -  ครูพูดคุยซักถามนักเรียนถึงการไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลของแต่ละกลุ่ม 
                     -  นักเรียนตอบคำถามของครูตามที่นักเรียนได้ไปศึกษาค้นคว้ามา

                2.  ขั้นท่องสู่ประสบการณ์

                     -  ครูให้หัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่ม  ออกมาจับสลากลำดับการออกมารายงานหน้าชั้นเรียนตามที่ได้วางแผนไว้แล้วในคาบเรียนที่ผ่านมา
                     -  นักเรียนกลุ่มที่ 1  ออกมารายงานหน้าชั้นเรียนตามหัวข้อที่กลุ่มได้รับโดยการส่งตัวแทนกลุ่มที่เพื่อนๆ ให้รับผิดชอบเรื่องการรายงานออกมารายงาน
                     -   ให้แต่ละกลุ่มรักษาเวลาในการรายงานกลุ่มละ  5  นาที
                     -   เมื่อจบการรายงานแต่ละกลุ่มก็ให้กลุ่มต่อไปที่จับสลากได้ออกมารายงานต่อ  จนครบ   5   กลุ่มตามลำดับที่กลุ่มจับสลากได้

                3.  ขั้นสร้างฐานความรู้

                     -  ให้นักเรียนแต่ละคนสรุปความรู้ที่แต่ละกลุ่มออกมารายงานลงในสมุดของตนตาม         ความเข้าใจของแต่ละคน
                     -  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันนำป้ายนิเทศไปจัดแสดงไว้ที่หน้าชั้นเรียนหลังจากรายงานกลุ่มเรียบร้อยแล้ว                      

                4.  ขั้นสรุป

                     -  นักเรียนแต่ละกลุ่มเปิดโอกาสให้เพื่อนๆ  ได้ซักถาม
                     -  นักเรียนในกลุ่มช่วยกันตอบคำถาม  และครูช่วยสรุปในตอนท้ายอีกครั้งเพื่อให้นักเรียนเข้าใจ
                     -  นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนจากเอกสารประกอบการเรียนวิชาการใช้ห้องสมุด            ท40216  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  หน่วยการเรียนรู้ที่  3  เรื่อง  การจัดหมวดหมู่หนังสือ  ใช้เวลา  15  นาที

                 5.  ขั้นปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

                     -  ให้นักเรียนทุกคนกลับไปอ่านศึกษาทบทวนเพิ่มเติม  เพื่อนำไปทำแบบฝึกหัดทบทวนหลังจากเรียนจบเรื่องนี้แล้ว
                     -  ให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องในการทำแบบทดสอบในภาคผนวก  เพื่อดูความก้าวหน้าของตนเอง

 

8.  สื่อการจัดการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้

                1.  หนังสือ  ตำราวิชาการต่าง ๆ  ในห้องสมุดโรงเรียนกบินทร์วิทยา
                2.  เอกสารประกอบการเรียนวิชาการใช้ห้องสมุด  ท40216  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  สาระ          การเรียนรู้เพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  หน่วยการเรียนรู้ที่  3  เรื่อง  การจัดหมวดหมู่หนังสือ

  

แหล่งเรียนรู้

                1.  ห้องคอมพิวเตอร์ 1, 2
                2.  ห้อง  TOT 
                3.  ห้องสมุดโรงเรียนกบินทร์วิทยา

 

9.  หลักฐานและวิธีการประเมิน

หลักฐาน

วิธีการประเมิน

1.  แบบประเมินการทำงานกลุ่ม
แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม
2.  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน
3.  แบบฝึกหัดทบทวน
ตรวจแบบฝึกหัด 
4.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  แบบทดสอบก่อนเรียน  และแบบทดสอบหลังเรียน
ตรวจแบบทดสอบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เอกสารประกอบการเรียนวิชาการใช้ห้องสมุด

คำสำคัญ (Tags)#บรรณารักษ์#แผนการจัดการเรียนรู้#โรงเรียนกบินทร์วิทยา#วิชาการใช้ห้องสมุด

หมายเลขบันทึก: 363008, เขียน: 01 Jun 2010 @ 21:23 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 19:57 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)