เด็กฝาง
นางสาว พานุมาศ ไคร้หมู

การนำเสนอกระบวนการผลิตบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง " วันธรรมสวนะ " ของนักเรียนชั้น ป.2 ( 1 )


   การนำเสนอกระบวนการผลิตบทเรียนสำเร็จรูป

เรื่อง "วันธรรมสวนะ"ของนักเรียนชั้น ป.2
 

      หลังจากที่โครงการได้ส่งนำเสนออาจารย์แล้วเด็กฝางก็ได้ปรับปรุงโครงการและได้เริ่มลงมือในการหาข้อมูลทำบทเรียนสำเร็จรูปเริ่มจากการสอบถามเด็กกลุ่มหนึ่งในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เรื่องวันสำคัญต่างๆทางศาสนาเด็กก็ตอบว่า วันสำคัญทางศาสนามีวันเข้าพรรษา วันมาฆบูชา วันมาฆบูชา แล้วก็ย้อยถามเด็กอีกว่ารู้จักวันพระไหมมีเด็กคนหนึ่งพูดว่าวันพระคุณแม่และคุณยายชอบไปวัดเด็กฝางก็มีแนวคิดว่าวันพระเป็นวันสำคัญทางศาสนาวันหนึ่งที่เด็กส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักแต่เป็นวันที่สำคัญมากทางศาสนา
     เด็กควรจะรู้และฝึกปฏิบัติหลักธรรมทางศาสนาเพือเป็นการฝึกฝนเด็กให้รู้จักว่าวันคืออะไรทำไมถึงต้องมีวันสำคัญทางศาสนาแล้วต้องปฏิบัติตนอย่างไรเป็นการขัดเกลาจิตใจเด็กให้เด็กเป็นคนดีของสังคมประพฟติปฏิบัติตนเสื่อมใสในพระพุทธศาสนาและแล้วการค้นคว้าข้อมูลของเนื้อหาที่จะจัดทำก็ดำเนินขึ้นโดยการที่เด็กฝางก็ไปหาหนังสือกลุ่มสาระสังคม ศึกษาศาสนา วัฒนธรรม เด็กฝางได้ไปปรึกษาครูท่านหนึ่งที่โรงเรียนบ้านห้วยไคร้เรื่องการทำบทเรียนสำเร็จรูปท่านก็ให้คำแนะนำเป็นอย่างดี ( โชคเริ่มเข้าข้างค่ะ ) แล้วท่านก็เอาหนังสือ
     วิชาพุทธศาสนาของเด้กระดับชั้น ป.2 - ป.4 กองใหญ่มากมาให้ไปศึกษาดูก่อนหลังจากที่ได้หนังสือจะรอช้าอยู่ใยรีบศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวกับวันธรรมสวนะเข้าอินเตอร์เน็ตเพื่อหาตัวอย่างสื่อบทเรียนสำเร็จรูป เพื่อจะเอามาเป็นตัวอย่างว่ามีกระบวนการจัดทำว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างในการทำคัดเนื้อหาประมาณ3วัน ก็เริ่มเรียงเนื้อหาต่างๆตามลำดับพร้อมการหารูปภาพต่างๆที่น่าสนใจและสอดคล้องกับเนื้อหาหลังจากที่ไดเนื้อหา ได้รูปภาพครบแล้วก็ลงมือทำตามขั้นตอนทีละขั้นตอนแล้วเด็กฝางอยากบอกอาจารย์ว่าเครียดมากเพราะไม่เก่งคอมพยายามสุดความสามารถต้องเร่งทำให้เสร็จเพราะต้องไปสอนหนังสือด้วยเป็นครูมือใหม่ค่ะโรงเรียนที่บ้านจ้างสอน เด็ก ป.2 เริ่มทำงานวันแรก วันที่  17 พฤษภาคม ช่วงเดียวกับการทำบทเรียนสำเร็จรูปด้วยแทบไม่มีเวลาพักเลยโถชีวิตเหนื่อยสุดๆๆแต่ต้องท่องคำหนึ่งให้ขึ้นใจสู้ๆๆๆๆ


      บทเรียนเล่มนี้ผู้สอนและผู้เรียนจะต้องร่วมกันทำความเข้าใจในการใช้สื่อบทเรียนสำเร็จรูปโดย การอ่านและทำความเข้าใจในบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง  "วันธรรมสวนะ" เพื่อจะได้ใช้สื่อบทเรียนสำเร็จรูปอย่างมีประสิทธิภาพ
บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง วันธรรมสวนะประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1เนื้อหา
ส่วนที่ 2 แบบฝึกหัด
ส่วนที่ 3 เฉลย


 ข้อปฏิบัติสำหรับครู
1. ต้องศึกษาเนื้อหาของบทเรียนสำเร็จรูปให้เข้าใจเป็นอย่างดี
2. เตรียมบทเรียนสำเร็จรูปให้พร้อมให้พอกับจำนวนนักเรียนก่อนดำเนินการสอน
3. ชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บทเรียนสำเร็จรูป
4. ชี้แจงปลูกฝังคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์  ด้านการรักษาสิ่งของส่วนรวม  โดยไม่
    ขีดเขียนหรือทำให้บทเรียนฉีกขาดอย่างเคร่งครัด
5. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน  เพื่อสำรวจความรู้พื้นฐานและดูการพัฒนาการเรียน
6. เดินดูการทำงานของนักเรียน  เพื่อสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน
7. หากนักเรียนมีปัญหาในการใช้บทเรียน  ให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักเรียนได้หาก
    นักเรียนมีปัญหาในการใช้บทเรียน
 8. การสรุปบทเรียนควรเป็นกิจกรรมร่วมกันของนักเรียน
10.ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนหลังจากเรียนจบแล้ว


     กระบวนการในการผลิต

1. ศึกษาขั้นตอนวิธีการจัดทำบทเรียนสำเร็จรูปและศึกษาความหมายรูปแบบวิธีการสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ ในอินเตอร์เน็ต
2.เขียนโครงร่างโครงการเสนอผ่านเว็ปgotoknowรอการอนุมัติโครงการผ่าน  เว็ป   http://gotoknow.org
3. แก้ไขปรับปรุงโครงการตามที่อาจารย์แนะนำ
4. เมื่อโครงการฯผ่านการอนุมัติ ให้ Print Out ออกมา 1 ชุด
5. ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับวันสวนะของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในหนังสือเรียนวิชา พุทธศาสนา
6. ดำเนินการผลิตสื่อนวัตกรรมการศึกษา ตามลำดับขั้นตอนที่ได้ค้นคว้ามา
7. วางแผนและออกแบบการสร้างบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง วันธรรมสวนะ
8.กำหนดเนื้อหาของบทเรียนให้สอดคล้องเหมาะสมกับเนื้อหาโดยจัดเรียงลำดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก
9. ดำเนินการเขียนโครงร่างบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง วันธรรมสวนะ
10. ตกแต่ง  และจัดรูปแบบโครงร่างบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่องวันธรรมสวนะให้ดูน่าสนใจ ด้วยการหารูปภาพที่น่าสนใจและมีความสอดคล้องกับเนื้อหาของแบบฝึกหัด
11. นำบทเรียนสำเร็จรูปที่สร้างขึ้นเสร็จแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ  จำนวน  3  คน ตรวจสอบความถูกต้อง  ความเหมาะสม  และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
      โดยการใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง  (IOC) 
12. นำมาปรับปรุงแก้ไข ตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและเพิ่มเติมรายละเอียดตามความเหมาะสม 
    สื่อ บทเรียนสำเร็จรูป  "  วันธรรมสวนะ "

หมายเลขบันทึก: 362992เขียนเมื่อ 1 มิถุนายน 2010 20:33 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มิถุนายน 2012 17:11 น. ()สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ


ความเห็น (1)
  • สวัสดีค่ะ
  • เสนอและอนุมัติใน gotoknow เลยหรือคะเนี่ย
  • เยี่ยมจริงๆๆ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี