NUMBERS 

สาระสำคัญ

             การนับจำนวน เป็นเรื่องพื้นฐานที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง และมีประโยชน์

ต่อชีวิตประจำวันการนับจำนวน Number ให้ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้

จำนวนในประโยคได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม จะช่วยทำให้มีความมั่นใจในการสื่อ

สารทางภาษา และการบูรณาการกับกลุ่มสาระวิชาอื่น ๆทั้งยังเป็นพื้นฐานในการศึกษาภาษาอังกฤษต่อไป

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. จุดประสงค์ปลายทาง

              ใช้จำนวนนับเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง

2. จุดประสงค์นำทาง

       2.2.1 นักเรียนสามารถจำแนกตัวเลข Cardinal Numbers และ Ordinal Numbers ได้

        2.2.2 นักเรียนสามารถใช้ตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษได้

        2.2.3  นักเรียนสามารถอ่านตัวเลขแต่ละประเภทได้

นื้อหาสาระ

        1 Cardinal Numbers

        2. .Ordinal Numbers

        3. การอ่านจำนวนเต็ม

        4. การอ่านเลขเศษส่วน สมการ ทศนิยม

        5. การอ่านบ้านเลขที่และโทรศัพท์                                                             

        6.การอ่านวันเดือนปี อุณหภูมิ

       7.การอ่านเวลา

                                             ทดสอบหลังเรียน