จะทำงานวิจัยเกี่ยวกับภาคเหนือสักเรื่องเริ่มต้นที่ไหนดี  เริ่มต้นได้ ที่.....งานข้อมูลท้องถิ่น ชั้น 2
  สำนักหอสมุด   มหาวิทยาลัยนเรศวร…เลือกแล้วที่…จะทำงานวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือภาคนิพนธ์ ที่เกี่ยวข้องกับภาคเหนือตอนล่าง   ข้อมูลมีมากมาย แต่ไม่เป็นปัญหาเพราะวันนี้… มีบริการใหม่ที่งานข้อมูลท้องถิ่น  บริการนี้ ทางบรรณารักษ์จะรวบรวมชื่อหนังสือ งานวิจัย และบทความ
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับภาคเหนือ ทั้ง 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างจากฐานข้อมูล ของสำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยนเรวร
..

...........................................................................................................................ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่…….
บรรณารักษ์  งานบริการข้อมูลท้องถิ่น
จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 - 16.30 น.
E-mail: [email protected]
หรือ โทร. 055-261000-4 สายใน 2619