สสส. กับการใช้ KM


          คงจะทราบกันดีนะครับ   ว่าโครงการ สคส. ได้รับเงินสนับสนุนจาก สสส.     ในการประชุมคณะกรรมการบริหารแผน  คณะที่ 3   ซึ่งมีคุณไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม เป็นประธาน   ได้มีการพูดกันถึงเรื่อง KM   ว่าในการดำเนินการของ สสส. และเครือข่ายของ สสส. มีความต้องการใช้ KM เป็นเครื่องมือในการดำเนินการเป็นอย่างมาก


          ผมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า   KM เป็นเครื่องมือเพื่อการบรรลุการสร้างเสริมสุขภาพ   ทั้ง สสส. และภาคีเครือข่ายต่างก็ต้องการ KM สำหรับใช้ในการบรรลุผลงานทั้งสิ้น   โดยจะต้องมีการคิดยุทธศาสตร์/รูปแบบในการใช้ KM เพื่อการบรรลุผลงานนั้น   สคส. จะร่วมมือกับ สสส. ในการคิดยุทธศาสตร์/รูปแบบการใช้ KM   แล้ว สคส. ยินดีเป็นวิทยากรเพื่อฝึกทักษะ KM ให้   รวมทั้ง สสส. & ภาคีเครือข่ายควรสร้าง (พัฒนา) วิทยากร KM ไว้ทำงานด้วย


          เรื่องนี้ สสส. (ทพ. กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ – รองผู้จัดการ) และ สคส. จะได้หารือแนวทางปฏิบัติต่อไป


                                                                                      วิจารณ์  พานิช
                                                                                          8 ก.ย.48