จัดทำหนังสือ KM ในภาคราชการ


          ในการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนคณะ 3 ของ สสส.   เมื่อวันที่ 8 ก.ย.48   มีการพูดกันถึง KM ใน รพ. บ้านตาก   ซึ่ง สสส. ได้เชิญ นพ. พิเชฐ  บัญญัติ  ผอ. รพ.บ้านตาก   และคุณเกศราภรณ์  ภักดีวงศ์ (“คุณอำนวย”) มาเล่าการดำเนินการ KM ใน รพ.บ้านตาก   และผู้เข้าฟังมีความประทับใจมาก   นพ. พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์   ที่ปรึกษาระดับกระทรวงด้านสาธารณสุข   กระทรวงสาธารณสุข (ซึ่งเป็นกรรมการบริหารแผนคณะ 3 ด้วยคนหนึ่ง)   ให้ความเห็นว่าการดำเนินการ KM ที่ถือเป็นกรณีตัวอย่างของ KM ในหน่วยราชการ  มีความสำคัญมาก   หน่วยราชการต่าง ๆ ยังทำ KM ได้ไม่ดี   ยังต้องการตัวอย่างที่ดี   จึงเสนอให้ สสส. จัดทำคำบรรยายเรื่อง KM รพ.บ้านตาก   เป็นหนังสือพ็อตเก็ตบุ๊คสำหรับเป็นประโยชน์ต่อ KM ในหน่วยราชการ   ในที่สุดจึงตกลงกันว่า สสส. & สคส. จะร่วมกันจัดทำหนังสือ “กรณีตัวอย่างการจัดการความรู้ในหน่วยราชการ” ออกเผยแพร่   โดยผมได้ขอร้อง (เชิญ) ให้หมอพรเทพ  เป็นบรรณาธิการหนังสือเล่มนี้   เราจะประชุมหารือแนวทางการดำเนินการในวันที่ 19 ก.ย.48   เวลา 13.30 น.   ที่ สคส.   โดยจะเชิญผู้แทน กพร. มาร่วมหารือด้วย

 

            

ทพ. กฤษดา  เรืองอารีรัชต์ (ซ้าย) และ นพ. พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์

                       
                                                                                      วิจารณ์  พานิช
                                                                                         8 ส.ค.48