ในวันพฤหัส ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๘  ณ ศูนย์ความร่วมมือ HACC จะจัดเวทีเสวนาให้เกิด การ "ลปรร" เพื่อพัฒนาสู่ โรงพยาบาลคุณภาพ โดย มี อาจารย์ ผ่องพรรณ ธนา จาก พรพ เป็นวิทยากร ร่วมให้ความรู้ และ ลปรร

    เป้าหมาย "การลดอุบัติการณ์ และ การป้องกันความเสี่ยง"ใน โรงพยาบาลเครือข่าย ๓๓ แห่ง

    ร่วมกับที่ปรึกษา ที่ออกไปดำเนินการ เยี่ยม และ ประเมินตามบันไดขั้นที่ ๑ ทั้งหมดจะมาทำ AAR โดยใช้วิธีการ เล่าสู่ประสบการณ์ และ หาวิถีของการดำเนินการ เพื่อนำไปปรับใช้จริง ให้เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ ณ ห้องประชุม SME อาคารบริการวิชาการ ชั้น ๖ ตั้งแต่ ๐๙๐๐ ถึง ๑๔๐๐ น.

    ผู้เข้าร่วม ลปรร จะประกอบด้วย

    ๑. คุณเอื้อ ของแต่ละ โรงพยาบาล

    ๒. คุณกิจ ตัวจริง

    ๓. คุณประสาน จาก สสจ

    ๔. ที่ปรึกษา

   โดยมีการลงทะเบียน สำหรับ อาหารเสริม อาหารกลางวัน เอกสารสรุป เป็น KA รุปแบบ CD ท่านละ ๑๐๐ บาท ครับ

 JJ